Inkijk in mijn dag (NL)

Van de ene op de andere dag confronteerde COVID-19 mij – en zovele anderen – met een nieuwe realiteit. Zonder perspectief dook ik erin. Ik vond houvast in een strakke dagindeling. Misschien was dat wel de manier om mijn hoofd boven water te houden in deze storm.
Nu we de crisis (hopelijk) achter ons kunnen laten, is het tijd voor een inkijk in mijn intussen doordeweekse coronadagen.

7 u.
Ik sta op, maak me klaar en ontbijt met versgeperst fruitsap. Dag na dag zorgt mijn echtgenoot Bernard voor mijn vitaminen en voor een heerlijke meeneemlunch. Niet alleen ik mag genieten van zijn kookkunst. Elk weekend kookt hij ook met veel liefde en smaak voor de kinderen en hun pleeggezinnen in de buurt. Bubbel-catering.

7.45 u.
Baantjes trekken in het zwembad kan niet meer sinds het begin van COVID-19. Om in beweging te blijven, wandel ik mij elke ochtend een weg naar het ziekenhuis. Wie mij kent, weet dat ik op hoge voet leef: hakken en een mantelpak horen bij mijn gewone outfit. Maar COVID-19 is niet gewoon. Wandelingen en hectische dagen laten zich handiger leven op sneakers en in vlotte kleren. Ik werd dus een beetje een andere mens aan de buitenkant. Maar nu we stilaan terugkeren naar gewoon, plan ik ook weer een outfit-ommekeer.
Vanaf dag één wist ik: ik wil mijn verhaal van deze crisis vasthouden en delen met de wereld. Elke dag telefoneer ik dus tijdens mijn wandeling met Marlies. Ik praat, zij luistert en geeft woorden aan mijn verhaal. Na een gesprek voel ik telkens hoe mijn gedachten helemaal rond zijn. Dat werkt louterend.
Soms bel ik ook nog met iemand anders. Om bij te praten en even de draad van het leven op te pakken.

8.30 u.
Aankomst in het ziekenhuis zonder zoenen of omhelzen. Maar een hartelijke goeiedag kan nog wel. Gelukkig maar. Ik zet mijn picknick fris (altijd) en verras mijn hoofdarts, Kenneth Coenye, met een warme croissant (soms). Krachtvoer voor drukke dagen.
Met een koffie installeer ik me aan mijn computer en start de teams op.

9 u.
Tot enkele weken geleden begon op dit moment onze dagelijkse crisiscel. Sinds de opstart van de consultaties werd het moment verlaat en de frequentie verlaagd.

10 – 19.30 u.
Ik duik volop in mijn dag in de kliniek, op alle fronten en achter de schermen, met collega’s en ziekenhuispartners. Dagen vol organisatie en overleg maar ook vol gedeelde emoties. Van solidariteit en betrokkenheid. Van angst en veerkracht. Van vertrouwen en dankbaarheid. En gelukkig ook van zottigheid en vreugde nu en dan.

Tussen de plooien van de drukte door hoor en proef ik mijn gezin. Ik bel met Emma en haar pleeggezin. Emile belt me. De liefde van mijn echtgenoot gaat tijdens mijn picknick door de maag. En stipt om 19.07 u. bellen Arthur en tante Katelijne. De eerste vraag: ‘Is Kenneth daar?’
Er zijn nog zekerheden in het leven.

19.30 u.
Als het me tussendoor nog niet is gelukt, neem ik nu het filmpje op voor mijn blog.
En vóór 20 u. probeer ik een punt te zetten achter mijn dag in de kliniek. Daar zit ook de sluiting van de hoofdingang voor iets tussen. Zo bespaar ik mezelf een omweg.
Ik wandel naar huis langs een andere weg dan ‘s ochtends. Zodra de kinderen daar weer op me wachten, zal deze gewoonte tot het verleden behoren. Dan brengt de fiets of de auto me weer sneller thuis, bij hen.
Tijdens de wandeling doe ik een praatje met Marlies en met Patrick, de voorzitter van onze Raad van Bestuur. Om 20 u. neem ik onderweg het applaus voor de zorg in ontvangst. Zo gaat dat nu al weken, maanden zelfs.

20.45 u.
Bernard en ik praten bij bij een heerlijk avondmaal dat hij voor ons klaarmaakt.
Met een venkelthee en yoghurt met verse frambozencoulis nestel ik me voor de televisie voor een aflevering van The Crown. Of twee.
Om me nadien in slaap te lezen met een goed boek.
En zo gaat de dag over in de nacht.
En de nacht weer in een nieuwe dag.
Binnenkort zullen mijn dagen anders zijn. Niet gewoner, maar anders.
Met minder COVID-19-onvoorspelbaarheid.
En met kinderen voor en na en dicht bij mij.

Vous souhaitez lire ce texte en français ? Vous pouvez le faire ici: ‘Un regard sur ma journée‘.

Un regard sur ma journée (FR)

Du jour au lendemain, le COVID-19 m’a confronté – ainsi que tant d’autres – à une nouvelle réalité. J’y ai plongé sans perspective. J’ai trouvé à quoi me raccrocher dans une routine quotidienne serrée. C’était peut-être la façon de garder ma tête hors de l’eau dans cette tempête.
Maintenant que nous pouvons espérer sortir de la crise, il est temps de jeter un coup d’œil sur mes journées corona.

7h00
Je me lève, je me prépare et je déjeune avec du jus de fruits fraîchement pressé. Jour après jour, mon mari Bernard s’occupe de mes vitamines et d’un délicieux lunch à emporter. Non seulement je peux ainsi apprécier sa cuisine mais chaque week-end, il cuisine aussi avec beaucoup d’amour et de goût pour les enfants et leurs familles d’accueil des environs. Restauration pour bulles !

7h45
Aller nager en piscine n’est plus possible depuis le début du COVID-19. Chaque matin, je marche vers l’hôpital pour rester en mouvement. Quiconque me connaît sait que je vis sur un pied élevé : des hauts talons et un tailleur font partie de ma tenue habituelle. Mais le COVID-19 est inhabituel. Les promenades et les journées mouvementées sont plus faciles à vivre avec des baskets et des vêtements souples. Donc mon aspect est devenu un peu différent. Mais maintenant que nous revenons tout doucement à la normale, je prévois un revirement dans ma tenue.
Dès le premier jour, j’ai su que je voulais conserver mon histoire de cette crise et la partager avec tout le monde. Pendant ma promenade, je téléphone tous les jours avec Marlies. Je parle, elle écoute et met des mots sur mon histoire. Après une conversation, je sens chaque fois que mes pensées sont complètement claires. C’est cathartique.
Parfois, j’appelle en plus quelqu’un d’autre. Pour rattraper et reprendre le fil de la vie.

8h30
Arrivée à l’hôpital sans baisers ni câlins. Mais une bonne journée chaleureuse est heureusement toujours possible. Je mets mon pique-nique au frais (toujours) et surprends mon médecin-chef, Kenneth Coenye, avec un croissant chaud (parfois). Prendre des forces pour des jours chargés.
Avec un café, je m’installe à mon ordinateur et mets les équipes en route.

9h00
Jusqu’à il y a quelques semaines, notre cellule de crise quotidienne débutait à ce moment-là. Depuis le début des consultations, l’heure a été retardée et la fréquence réduite.

10h00 à 19 h 30
Je plonge dans ma journée au sein de la Clinique, sur tous les fronts et dans les coulisses, avec des collègues et des partenaires hospitaliers. Des journées pleines de choses à organiser et à concerter, mais aussi pleines d’émotions partagées. De solidarité et d’implication. De peur et de résilience. De confiance et de gratitude. Et heureusement de temps à autre de folie et de joie.

Entre les mouvements de la foule, j’entends et goûte ma famille. J’appelle Emma et sa famille d’accueil. Emile m’appelle. L’amour de mon mari me traverse le cœur pendant mon pique-nique. Et à 19h07 précises, Arthur et tante Katelijne appellent. La première question, “Kenneth est-il là ?”
Il y a encore des certitudes dans la vie.

 

19h30
Si je n’ai pas réussi à le faire entretemps, j’enregistre à ce moment la vidéo pour mon blog.
Et j’essaie de terminer ma journée à la Clinique avant 20h. A cette heure-là, on ferme également l’entrée principale. De cette façon, je m’épargne un détour.
Je rentre chez moi par un autre chemin que le matin. Dès que les enfants m’attendront à nouveau, cette habitude fera partie du passé. Le vélo ou la voiture me ramèneront plus vite chez moi, à leurs côtés.
Pendant la promenade, je discute avec Marlies et avec Patrick, le président de notre conseil d’administration. À 20 heures, en cours de route, j’entends les applaudissements pour les soignants. Il en est ainsi depuis des semaines, voire des mois.

20 h 45
Bernard et moi parlons autour d’un délicieux souper qu’il nous a préparé.
Avec un thé au fenouil et du yaourt au coulis de framboise fraîche, je m’installe devant la télévision pour un épisode de The Crown. Ou deux.
Pour finalement m’endormir avec un bon livre.
Et donc le jour se transforme en nuit.
Et la nuit en un nouveau jour.
Mes journées seront bientôt différentes. Pas plus ordinaires, mais différentes.
Avec moins d’imprévisibilité due au COVID-19.
Et avec les enfants auprès de moi avant et après.

Lees je deze tekst graag in het Nederlands? Dat kan hier: ‘Inkijk in mijn dag’.

Goeiedag – Bonjour

Stroomversnelling – Accélération

Het strategisch meerjarenplan loopt als een rode draad door mijn verhaal van de laatste weken. Nu de storm van de crisis gaat liggen, is het fijn om de toekomst van Kliniek Sint-Jan weer stevig in handen te nemen. Als algemeen ziekenhuis in hartje Brussel zetten we ons dag na dag in voor kwalitatieve zorg met respect voor iedereen en bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Dit geven we vorm in ons meerjarenplan. Vandaag geef ik graag tekst en uitleg bij het digitale luik ervan, dat vreemd genoeg – maar ook zo vanzelfsprekend – in een stroomversnelling kwam door COVID-19.

Digitale vooruitgang vraagt een continue investering in infrastructuur en technologie. Kabels, datacentra, verbindingen zijn de onzichtbare maar noodzakelijke schakels waardoor Kliniek Sint-Jan digitaal kan groeien. Ze vormen het fundament voor software, elektronische patiëntendossiers, programma’s, apps en apparatuur. Naast de eigen accenten die we daarin als ziekenhuis leggen, biedt ook het ziekenhuisnetwerk waar Kliniek Sint-Jan deel van uitmaakt kansen om samen de schouders te zetten onder grote digitale projecten.

Tijdens deze COVID-19-crisis bleek technologie de hefboom om kwalitatieve en betrokken zorg te blijven bieden in moeilijke omstandigheden. Wie had drie maanden geleden kunnen denken dat we zulke grote digitale stappen zouden zetten? Teleconsultaties werden ingevoerd en goedgekeurd door RIZIV en overheid. De app moveUP werd ontwikkeld en laat toe dat we COVID-19-patiënten opvolgen na hun ontslag uit het ziekenhuis. Elektronische patiëntendossiers bieden een ongeziene flexibiliteit voor het aanmaken en keer op keer wijzigen van lijsten, planningen en overzichten. Sms-berichten werden in grote golven uitgestuurd om patiënten te informeren en contact met hen te houden.
Een crisis belemmert, maar schept ook kansen. Drempels die anders maanden of jaren zouden kosten, waar talloze vergaderingen overheen zouden gaan, werden op korte termijn overwonnen.
Nu is het een kwestie van verfijnen, verduurzamen en opschalen.

Veranderingen. Ze vragen dat je het vertrouwde loslaat. Maar ook dat je vertrouwen durft hebben in de toekomst, in mogelijkheden en in mensen.
Zo maakte deze crisis ook thuiswerken bespreekbaar en haalbaar. Dat inzicht willen we vasthouden na de crisis. Thuiswerk moet misschien niet, maar het kan wel. Toch voor bepaalde diensten en met de nodige technologische ondersteuning.

Natuurlijk blijft menselijk contact de basis van de kwalitatieve zorg en de persoonlijke aanpak waar Kliniek Sint-Jan voor staat. Mensen en menselijkheid zijn onvervangbaar.
Maar wat we tijdens deze crisis op digitaal vlak realiseerden, opent wel perspectieven en verheldert onze kijk op de digitale aanpak van Kliniek Sint-Jan. We blijven dus werken aan digitale mogelijkheden die ondersteuning bieden, verbinding met patiënten versterken en bijdragen tot de kwaliteit van de zorg.
En zo bewandelen en verkennen we verder de ingeslagen wegen en geven richting aan de toekomst.

Le plan stratégique pluriannuel a été un thème récurrent de mon histoire de ces dernières semaines. Maintenant que la tempête de la crise s’apaise, il est bon de reprendre fermement en main l’avenir de la Clinique Saint-Jean. En tant qu’hôpital général au cœur de Bruxelles, nous nous efforçons jour après jour de prodiguer des soins de qualité dans le respect de chacun et avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Nous définissons cela dans notre plan pluriannuel. Aujourd’hui, je voudrais donner un aperçu sur l’aspect numérique de ce plan, qui a étrangement – mais aussi en allant de soi – pris de l’ampleur grâce au COVID-19.

L’évolution numérique nécessite un investissement continu dans les infrastructures et la technologie. Le câblage, les serveurs de données, les connexions sont les liens invisibles mais indispensables au développement numérique de la Clinique Saint-Jean. Ils constituent les fondements des logiciels, des dossiers électroniques des patients, des programmes, des applications et des appareillages. En plus des accents propres que nous y mettons en tant qu’hôpital, le réseau hospitalier dont la Clinique Saint-Jean fait partie, offre des opportunités de travailler ensemble sur des grands projets numériques.

Pendant cette crise du COVID-19, la technologie s’est révélée être un levier pour continuer à fournir des soins de qualité dans des circonstances difficiles. Qui aurait pensé il y a trois mois que nous franchirions d’aussi grandes étapes numériques ? Les téléconsultations ont été introduites et approuvées par l’INAMI et le gouvernement. L’application moveUP a été développée et nous permet de suivre les patients COVID-19 après leur sortie de l’hôpital. Les dossiers électroniques des patients offrent une flexibilité sans précédent pour créer et modifier des listes, des agendas et des synthèses.  Des SMS ont été envoyés par grosses vagues pour informer les patients et rester en contact avec eux.
Une crise crée des entraves, mais elle génère par ailleurs des opportunités. Des seuils ont été franchis rapidement alors qu’autrement, cela aurait pris des mois ou des années, au prix d’innombrables réunions.
Maintenant, c’est devenu une question d’affinement, de durabilité et de mise à l’échelle.

Les changements  impliquent de laisser tomber la routine. Mais aussi d’oser avoir confiance en l’avenir, dans les opportunités et dans les personnes.
Cette crise a rendu le travail à domicile négociable et réalisable. Nous voulons conserver cet acquis. Le télétravail peut ne pas être indispensable, mais il doit rester possible, du moins pour certains services et avec le support technologique nécessaire.

Bien sûr, le contact humain constitue la base des soins de qualité et de l’approche personalisée que défend la Clinique Saint-Jean. Les personnes et l’humain sont irremplaçables.
Mais nos réalisations numériques durant cette crise ouvrent des perspectives et clarifient notre vision de l’approche digitale de la Clinique Saint-Jean. Nous continuerons donc à travailler sur des choix numériques susceptibles d’apporter un soutien, de renforcer les liens avec les patients et de contribuer à la qualité des soins.
Et ainsi nous continuons à avancer et à explorer les pistes que nous avons déterminées et à donner ainsi une orientation à notre futur.

Nazorg – Suite

In deze dagen van doorstart pakken we de draad van het ziekenhuisleven weer langzaamaan op.
Kliniek Sint-Jan is aangewezen als officieel COVID-19-screeningcentrum. Dat betekent dat sinds 4 mei heel wat mensen met een virale infectie of vermoeden van COVID-19 door hun huisarts naar ons worden doorverwezen voor een test. Gelukkig testen weinigen positief en kunnen de meesten weer gewoon naar huis. Voor de organisatie van dit testcentrum huren we containers die morgen worden ingewijd met de nodige alcoholgel en veiligheidsvoorschriften.

De doorstart van de consultaties stemt ons tevreden. Vorige vrijdag deden we zo’n 60% van het aantal consultaties op een doordeweekse vrijdag vóór COVID-19.
En zo bouwen we dat aantal tegen eind mei gecontroleerd en geleidelijk op tot 80%. De volle 100% is (nog) niet haalbaar omwille van hygiënemaatregelen en dus extra tussentijd.
Waar we vorige week nog bezorgd waren over het hoge aantal afspraken dat geannuleerd werd, zien we nu dat de angst echt begint weg te ebben. Dat patiënten in vertrouwen de weg naar het ziekenhuis weer vinden. Gemiddeld komen in ons callcenter nu 2000 oproepen per dag binnen. Veel patiënten vertellen ons dat de transparante aanpak en de tussentijdse berichten van Kliniek Sint-Jan hen gerustgesteld hebben. Patiëntervaring blijft dus geen theoretisch werkpunt van ons meerjarenplan, het vormt hier en nu de essentie van onze zorg.

Ook de heelkundige ingrepen lopen goed en worden strikt gepland en geleidelijk uitgebreid. Momenteel zijn vier operatiezalen in gebruik, volgende week een vijfde. En als alles gaat zoals voorzien, werken we eind juni weer in acht operatiezalen. Plus de twee van het chirurgisch dagziekenhuis.
De voorraad aan middelen en medicatie wordt dag na dag nauwgezet opgevolgd en getoetst aan de planning van de ingrepen. En omdat de druk op intensieve zorg nog zwaar is, geven we extra aandacht aan de ‘handen aan het bed’. Zorg verlenen aan anderen begint immers met zorg dragen voor onze eigen mensen.

Naast de doorstart, denken we dus ook aan de nazorg. Het welzijn, de draagkracht van onze medewerkers en artsen is wezenlijk. Voor ons als ziekenhuis, maar ook voor de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg. Daarom zet Kliniek Sint-Jan graag haar schouders onder een internationale studie over de mentale impact van COVID-19 op professionelen in de zorg. Eerder onderzoek wees uit dat crises bij hen meer kans geven op bijvoorbeeld depressie, posttraumatische stress en medicatie-inname. De studie kreeg de naam RECOVID, Recovering Emotionally after COVID, en screent via vier identieke vragenlijsten gespreid over 18 maanden het mentale welzijn van zorgprofessionelen. Doel van de studie is enerzijds een beter begrip, anderzijds ook een betere voorbereiding op een crisis in de toekomst. Wij integreren het onderzoek dus graag in ons meerjarenplan en in de aanpak van welzijn op het werk.
Prof. Ronny Bruffaerts PhD van de KU Leuven ontwikkelde de RECOVID-studie en is hoofdonderzoeker en coördinator op nationaal en internationaal niveau. Via medeonderzoekers (artsen, psychiaters) wordt RECOVID uitgerold naar de zorg in België: ziekenhuizen, woonzorgcentra, verzorgingstehuizen, huisartsen, thuisverpleging, zorgorganisaties … Voor Kliniek Sint-Jan is Dr. Kenneth Coenye, medisch directeur en hoofdarts, aangesteld als medeonderzoeker.
De doorstart is ingezet. De nazorg zal nog maanden duren.

En ces jours de redémarrage, nous reprenons lentement le fil de la vie hospitalière.
La Clinique Saint-Jean a été désignée comme centre officiel de dépistage COVID-19. Cela signifie que depuis le 4 mai, de nombreuses personnes atteintes d’une infection virale ou suspectées de COVID-19 nous ont été référées par leur médecin généraliste pour un test. Heureusement, peu de tests sont positifs et la plupart peuvent rentrer chez eux. Pour l’organisation de ce centre de test, nous louons des conteneurs qui seront équipés demain avec du gel hydroalcoolique et où les règles de sécurité indispensables seront bien sûr d’application.

Nous nous félicitons du redémarrage des consultations. Vendredi dernier, nous avons effectué environ 60% du nombre de consultations d’un vendredi avant le COVID-19.Et nous comptons atteindre un taux de 80% de manière contrôlée d’ici la fin mai. Le 100% n’est pas (encore) réalisable à cause des mesures d’hygiène et des délais supplémentaires qu’elles entraînent.La semaine dernière, nous étions préoccupés par le nombre élevé de rendez-vous annulés. Mais nous constatons à présent que la crainte de se rendre à l’hôpital commence vraiment à régresser et que les patients retrouvent leur chemin vers l’hôpital en toute confiance. Notre callcenter reçoit en moyenne 2.000 appels par jour. De nombreux patients nous disent que l’approche transparente et les rapports intermédiaires de la Clinique Saint-Jean les ont rassurés. L’expérience patient n’est donc pas un item théorique de notre plan pluriannuel, elle constitue l’essence même de nos soins.

De leur côté, les interventions chirurgicales se déroulent bien. Elles sont strictement planifiées et progressivement étendues. Quatre salles d’opération sont actuellement en service, une cinquième le sera la semaine prochaine. Et si tout se passe comme prévu, nous travaillerons à nouveau dans huit salles d’opération fin juin, auxquelles il faut ajouter les deux de l’hôpital de jour chirurgical.Jour après jour, les stocks de matériel et de médicaments sont étroitement surveillés et adaptés à la planification des interventions. Et vu que la pression sur les soins intensifs est toujours lourde, nous accordons une attention toute particulière à compter suffisamment de « bras au chevet ». Après tout, soigner les autres commence par prendre soin de nos propres collaborateurs.

A côté du redémarrage, nous nous préoccupons également de la suite. Le bien-être, la résilience de nos collaborateurs et des médecins sont essentiels. Pour nous en tant qu’hôpital, mais aussi pour la pérennité et la qualité des soins. C’est pourquoi la Clinique Saint-Jean participe à une étude internationale sur l’impact du COVID-19 sur le mental des professionnels de la santé. Des recherches antérieures ont montré que les crises risquent, entre autres, de provoquer de la dépression, du stress post-traumatique et la prise de médicaments. Intitulée RECOVID, « Récupération émotionnelle après COVID », l’étude se penche sur le bien-être mental des professionnels de la santé via quatre questionnaires identiques répartis sur 18 mois. L’objectif de l’étude est d’une part une meilleure compréhension et d’autre part une meilleure préparation à une future crise. Nous entendons intégrer la recherche dans notre plan à long terme et, en particulier, l’approche du bien-être au travail.
Le Professeur Ronny Bruffaerts, PhD de la KU Leuven a développé l’étude RECOVID et en est le chercheur principal et le coordinateur aux niveaux national et international. Via des chercheurs associés (médecins, psychiatres), RECOVID se déroule dans le secteur des soins en Belgique: hôpitaux, maisons de repos (et de soins), médecins généralistes, soins à domicile, organisations de soins … Pour la Clinique Saint-Jean, le Dr Kenneth Coenye, directeur médical et médecin-chef, est désigné en tant que chercheur associé.
Le redémarrage a commencé. Le suivi se poursuivra encore pendant des mois.

Goeiedag – Bonjour

Verbinding II – Connexion II

In mijn vorige tekst had ik het over verbinding. De verbinding die zo wezenlijk is voor goede zorg in het ziekenhuis: verbinding tussen onze mensen en verbinding met onze patiënten. Ik trek deze lijn graag even door. Want achter de schermen van mijn ziekenhuisjob, geeft ook verbinding met mijn naasten zoveel vervulling.

Met mijn kinderen bijvoorbeeld. Ik zie hen altijd graag, maar tijdens deze crisis alleen virtueel. De drukte duwt het missen naar de achtergrond. Maar op bijzondere momenten, zoals moederdag dit weekend, laat het zich toch pijnlijk voelen. Wat kijk ik steeds harder uit naar dat eerste moment samen.

De nieuwe maatregelen rond het weerzien van familie en vrienden stemden me even euforisch. Natuurlijk wil ik mijn kinderen weer snel in mijn armen sluiten, mijn ouders en familie nabij zijn en in levenden lijve het glas heffen met vrienden. En het liefst alles en iedereen tegelijk.
De nieuwe bezoekmaatregel die zondag inging, zorgde voor verwarring en emoties. Daar ging ik dit weekend zelf ook dwars doorheen. We willen allemaal zo graag ons hart volgen. Dat is krachtig en mooi en vooral heel menselijk. Maar we zagen de voorbije weken hoe hard en sluipend COVID-19 kan toeslaan en hoe belangrijk het is de maatregelen strikt op te volgen.
In overleg met familie en pleeggezinnen hebben we dus rationele keuzes gemaakt. En natuurlijk stemt dat ook weemoedig.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de meeste mensen echt wel weten en begrijpen wat kan en wat niet. In deze omstandigheden moeten we dus vooral luisteren naar ons hoofd, de maatregelen lezen met ons verstand en onze innerlijke wijsheid. Moedig blijven, niet overmoedig worden.

En zo stelde ik al snel mijn verwachtingen rond het weerzien van mijn kinderen bij. Het kan echt niet de bedoeling zijn om op korte termijn vier bubbels te doorprikken en te laten samensmelten. Ik besef dat – zolang de zorg draagbaar is voor mijn pleeggezinnen – Emile en Emma nog niet meteen thuis zullen komen. Voor Arthur die binnenkort kan starten, zetten we stappen om hem tijdens het hemelvaartweekend naar onze bubbel te brengen. Maar dan nog: voorzichtig, doordacht en in samenspraak.

Een crisis laat zich niet voorspellen. Dag na dag gaat de situatie de ene of de andere kant uit.
Ik besef dus hoe moeilijk het is om maatregelen te nemen. Ze kunnen niet voor iedereen goed zijn. We zouden ze soms anders willen. Maar laten we achter de afstand die we moeten houden van elkaar vooral ook de verbinding voelen die kan groeien. De warme initiatieven van verbondenheid en medemenselijkheid. Laten we niet vergeten dat mensen elkaar vooral graag willen zien.

Dans mon texte précédent, j’ai parlé de connexion. La connexion qui est tellement essentielle pour garantir des bons soins à l’hôpital : connexion entre nos gens et connexion avec nos patients. J’aime poursuivre dans cette direction. Parce que dans les coulisses de mon travail à l’hôpital, être connectée avec mes proches me procure aussi beaucoup d’épanouissement.

Avec mes enfants, par exemple. Je les vois toujours volontiers, même si uniquement virtuellement pendant cette crise. La foule pousse les disparus à l’arrière-plan. Mais à des moments particuliers, comme la fête des mères ce week-end, cela fait quand même mal. Comme j’attends avec impatience ces premiers moments ensemble !

Les nouvelles mesures relatives aux réunions de famille ou amicales m’ont rendue quelque peu euphorique. Bien sûr, je souhaite serrer rapidement mes enfants dans mes bras, être proche de mes parents et de ma famille et prendre un verre avec des amis. Et de préférence tout et tout le monde en même temps.

La nouvelle mesure sur les visites qui est entrée en vigueur dimanche, a semé de la confusion et des émotions. J’ai vécu cela moi-même ce week-end. Nous sommes tous tellement désireux de suivre les élans de nos cœurs. C’est puissant, beau et surtout très humain. Mais nous avons vu ces dernières semaines à quel point le COVID-19 pouvait être dur et insidieux ; il est donc important de suivre strictement les mesures.
Nous avons fait des choix rationnels en concertation avec la famille et les familles d’accueil. Et bien sûr, cela nous rend mélancolique.
Je suis convaincue que la plupart des gens savent et comprennent vraiment ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Dans ces circonstances, nous devons principalement écouter notre raison, interpréter les mesures avec notre intelligence et notre sagesse intérieure. Rester courageux, ne pas redevenir trop confiant.

Et j’ai donc rapidement adapté mes attentes à l’idée de revoir mes enfants. Il n’est pas question de percer et de fusionner quatre bulles à court terme. Je me rends compte que tant que cela restera possible pour mes familles d’accueil, Emile et Emma ne rentreront pas tout de suite. Pour Arthur qui pourra bientôt reprendre l’école, nous prenons des mesures pour le ramener dans notre bulle pendant le week-end de l’Ascension. Mais même alors : prudence, réflexion et en concertation.

Une crise n’est pas prévisible. Jour après jour, la situation évolue dans un sens ou dans l’autre.
Je comprends donc à quel point il est difficile de prendre des mesures. Elles ne peuvent pas être bonnes pour tout le monde. Parfois, nous les aimerions différentes. Mais derrière la distance que nous devons garder les uns par rapport aux autres, nous ressentons que des liens peuvent se développer. De chaleureuses initiatives de solidarité et d’humanité. N’oublions pas que les gens aiment surtout se voir.