Drie stromen – Trois flux

Sinds de lente van 2020 doorstonden we de ene storm na de andere. Stond het water ons soms aan de lippen. Maar tussen de regels van mijn blogteksten vorig jaar bleef je mijn vertrouwen en mijn hoop lezen. Nu – met de vaccinaties in het vooruitzicht – wordt die hoop eindelijk tastbaar.

In de zomer van vorig jaar stelde Belfius Insurance – fijne buren van Kliniek Sint-Jan – de Pacheco-gebouwen ter beschikking als testcentrum. En dat blijft nog steeds zo, zowel voor symptomatische als voor asymptomatische personen.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Kabinet van Volksgezondheid gaven bovendien groen licht voor de uitbouw en de opstart van twee extra diensten op deze locatie.
En zo openen we er op 2 februari 2021 – in gescheiden stromen – ook een vaccinatiecentrum en een distributiecentrum.

Met man en macht werd het gebouw de voorbije weken omgebouwd en ingericht.
De infrastructuur en de bijhorende logistieke organisatie maken het mogelijk dat er verschillende soorten vaccins bewaard kunnen worden volgens hun specifieke condities, zoals temperatuur. Na bereiding en behandeling ervan, zal van daaruit de distributie van de vaccins gebeuren voor Brussel.
Elk vaccin wordt niet alleen op specifieke wijze bewaard en behandeld, het heeft ook zijn eigen toedieningsinstructies: een of twee doses, een andere tussentijd. Dat vraagt een nauwgezette opvolging door het team van Kliniek Sint-Jan, onder de hoede van de apotheek.
In het nieuwe vaccinatiecentrum komen eerst mensen uit de Brusselse eerstelijnszorg aan de beurt. Nadien volgen – volgens de stappenplannen en op uitnodiging van de overheid – andere groepen, te beginnen met 65-plussers en risicogroepen.
In de hele vaccinatiecampagne willen wij als ziekenhuis in hartje Brussel ook de meest kwetsbaren, zoals mensen zonder wettig verblijf, niet vergeten. Samen met de overheden en het middenveld bekijken we hoe we ook hen zo goed mogelijk kunnen bereiken.


Weken van intense voorbereidingen gingen vooraf aan de opening van het vaccinatiecentrum en de logistieke hub. Met de voorbije dagen nog de opleiding van nieuwe collega’s, heldere signalisatie van de drie aparte stromen, de puntjes op de iT-infrastructuur en een grote schoonmaak. Maar wat geeft het energie en moed om dit te doen. Om met een gespecialiseerd team de vaccinaties te organiseren en op te volgen, in de meest zorgzame omstandigheden en volgens het ritme van de aanlevering van vaccins.

Een warme dankjewel aan Belfius Insurance, voor hun gulheid.
En aan de zovele medewerkers van Kliniek Sint-Jan voor hun gedrevenheid. Elk van hen vormt een onmisbare schakel in de ketting van zorg, vaccinatie, distributie en testing.
Want intussen blijft ook de zorg in het ziekenhuis zelf op volle toeren draaien. En zijn we gestart met de vaccinatie van medewerkers. Niet per volledige dienst, want net als bij andere vaccinaties bestaat de kans op typische kleine bijwerkingen. Wel zo pragmatisch en efficiënt mogelijk.
Een enquête onder medewerkers leerde ons dat 70% ja zei tegen een vaccin, 10% koos er op dat moment niet voor en 20% twijfelde nog. Dan is het belangrijk om in dialoog te gaan, om de wetenschap te laten spreken. Want net als buiten de ziekenhuiscontext hopen we binnen de ziekenhuismuren door vaccinatie van 70% van de mensen tot groepsimmuniteit te komen.

Het vooruitzicht van de vaccinaties maakt mensen ongeduldig, het kan niet snel genoeg gaan. Dat is heel begrijpelijk, na zo’n lange tijd van stilstaan. Maar ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ schreef Willem Elsschot al. Het gaat soms trager dan we zouden willen, de hele wereld wacht op vaccinatie, logge logistieke processen trekken zich op gang.
Maar dag na dag komt een nieuwe lente dichterbij.

Depuis le printemps 2020 nous avons surmonté tempête après tempête. Nous pensions parfois se noyer. Mais on a toujours su lire, entre les lignes des blogs, ma confiance et mon espoir. Cet espoir devient finalement tangible dans la perspective des vaccinations.

C’est en été dernier que Belfius Insurance – qui sont d’excellents voisins de la Clinique Saint-Jean – met à disposition les bâtiments Pachéco comme centre de test. Ceci reste tel quel, aussi bien pour des personnes symptomatiques qu’asymptomatiques.
Par ailleurs, la Commission Communautaire Commune (CCC) et le Cabinet de la Santé publique ont donné feu vert pour y développer et démarrer deux services supplémentaires. C’est ainsi qu’un centre de vaccination ainsi qu’un centre de distribution – avec deux flux séparés – ouvriront le 2 février 2021.

Ces dernières semaines, tout a été mis en œuvre pour transformer et aménager le bâtiment.
L’infrastructure et l’organisation logistique concomitante permettent le stockage de différents types de vaccins suivant leurs conditions spécifiques, telle que la température. C’est le centre d’où les vaccins seront distribués, après préparation et traitement, pour le tout Bruxelles. Non seulement chaque vaccin est conservé et traité de façon spécifique mais également doté de ses propres instructions d’administration : une ou deux doses avec intervalle différent. Un suivi attentif par l’équipe de la Clinique Saint-Jean est requis, sous la surveillance de la pharmacie.
Ce nouveau centre de vaccination accueillera d’abord les dispensaires de soins primaires à Bruxelles. Suivront – d’après la feuille de route et la convocation du gouvernement – d’autres groupes, à commencer par les plus de 65 ans et les groupes à risque.
Nous désirons – en tant qu’hôpital au cœur de Bruxelles – ne pas oublier les plus vulnérables tels que les gens sans résidence légale. Nous examinons avec les autorités et la société civile comment les atteindre au mieux.

L’ouverture du centre de vaccination et du hub logistique a été précédée de semaines préparatoires intenses. Les jours précédents ont été consacrés à une formation de futurs collègues, une signalisation claire et nette des trois flux séparés, une finalisation de l’infrastructure IT et un grand nettoyage. Quels énergie et courage cela nous procure. Organiser et faire le suivi des vaccinations avec une équipe spécialisée, dans des conditions respectueuses de soins et suivant le rythme de l’approvisionnement des vaccins.

A Belfius Insurance, un chaleureux merci pour leur générosité.
Aux innombrables collaborateurs de la Clinique Saint-Jean pour leur ambition. Chacun d’entre eux est un maillon indispensable dans la chaîne de soins, vaccination, distribution et testing.
N’oublions pas, qu’entre-temps, les soins à l’hôpital continuent sans cesse et que la vaccination des collaborateurs a commencé. La vaccination ne concerne guère une équipe entière vu le risque d’effets secondaires mineurs, comme pour les autres vaccinations, mais le plus pragmatique et efficacement possible.

Une enquête parmi les collaborateurs a révélé 70% de ‘oui’, 10% de ‘non’ et 20% de ‘je ne sais pas encore’. C’est alors qu’il faut entamer le dialogue, écouter la science. Nous espérons en effet d’arriver au sein de la clinique – tout comme à l’extérieur de la clinique -, à l’immunité de groupe en vaccinant 70% des gens.

La perspective des vaccinations se fait trop attendre et nous rend impatients ce qui est tout à fait compréhensible après toute cette période de statu quo. Voici ce qu’écrivait Willem Elsschot : ‘des lois et des contraintes s’interposent entre le rêve et l’action’. Nous espérions que cela avance, le monde entier attend une vaccination, de lourds processus logistiques se mettent en route. Mais un nouvel printemps s’approche, jour après jour.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.