Goeiedag – Bonjour

Verbinding II – Connexion II

In mijn vorige tekst had ik het over verbinding. De verbinding die zo wezenlijk is voor goede zorg in het ziekenhuis: verbinding tussen onze mensen en verbinding met onze patiënten. Ik trek deze lijn graag even door. Want achter de schermen van mijn ziekenhuisjob, geeft ook verbinding met mijn naasten zoveel vervulling.

Met mijn kinderen bijvoorbeeld. Ik zie hen altijd graag, maar tijdens deze crisis alleen virtueel. De drukte duwt het missen naar de achtergrond. Maar op bijzondere momenten, zoals moederdag dit weekend, laat het zich toch pijnlijk voelen. Wat kijk ik steeds harder uit naar dat eerste moment samen.

De nieuwe maatregelen rond het weerzien van familie en vrienden stemden me even euforisch. Natuurlijk wil ik mijn kinderen weer snel in mijn armen sluiten, mijn ouders en familie nabij zijn en in levenden lijve het glas heffen met vrienden. En het liefst alles en iedereen tegelijk.
De nieuwe bezoekmaatregel die zondag inging, zorgde voor verwarring en emoties. Daar ging ik dit weekend zelf ook dwars doorheen. We willen allemaal zo graag ons hart volgen. Dat is krachtig en mooi en vooral heel menselijk. Maar we zagen de voorbije weken hoe hard en sluipend COVID-19 kan toeslaan en hoe belangrijk het is de maatregelen strikt op te volgen.
In overleg met familie en pleeggezinnen hebben we dus rationele keuzes gemaakt. En natuurlijk stemt dat ook weemoedig.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de meeste mensen echt wel weten en begrijpen wat kan en wat niet. In deze omstandigheden moeten we dus vooral luisteren naar ons hoofd, de maatregelen lezen met ons verstand en onze innerlijke wijsheid. Moedig blijven, niet overmoedig worden.

En zo stelde ik al snel mijn verwachtingen rond het weerzien van mijn kinderen bij. Het kan echt niet de bedoeling zijn om op korte termijn vier bubbels te doorprikken en te laten samensmelten. Ik besef dat – zolang de zorg draagbaar is voor mijn pleeggezinnen – Emile en Emma nog niet meteen thuis zullen komen. Voor Arthur die binnenkort kan starten, zetten we stappen om hem tijdens het hemelvaartweekend naar onze bubbel te brengen. Maar dan nog: voorzichtig, doordacht en in samenspraak.

Een crisis laat zich niet voorspellen. Dag na dag gaat de situatie de ene of de andere kant uit.
Ik besef dus hoe moeilijk het is om maatregelen te nemen. Ze kunnen niet voor iedereen goed zijn. We zouden ze soms anders willen. Maar laten we achter de afstand die we moeten houden van elkaar vooral ook de verbinding voelen die kan groeien. De warme initiatieven van verbondenheid en medemenselijkheid. Laten we niet vergeten dat mensen elkaar vooral graag willen zien.

Dans mon texte précédent, j’ai parlé de connexion. La connexion qui est tellement essentielle pour garantir des bons soins à l’hôpital : connexion entre nos gens et connexion avec nos patients. J’aime poursuivre dans cette direction. Parce que dans les coulisses de mon travail à l’hôpital, être connectée avec mes proches me procure aussi beaucoup d’épanouissement.

Avec mes enfants, par exemple. Je les vois toujours volontiers, même si uniquement virtuellement pendant cette crise. La foule pousse les disparus à l’arrière-plan. Mais à des moments particuliers, comme la fête des mères ce week-end, cela fait quand même mal. Comme j’attends avec impatience ces premiers moments ensemble !

Les nouvelles mesures relatives aux réunions de famille ou amicales m’ont rendue quelque peu euphorique. Bien sûr, je souhaite serrer rapidement mes enfants dans mes bras, être proche de mes parents et de ma famille et prendre un verre avec des amis. Et de préférence tout et tout le monde en même temps.

La nouvelle mesure sur les visites qui est entrée en vigueur dimanche, a semé de la confusion et des émotions. J’ai vécu cela moi-même ce week-end. Nous sommes tous tellement désireux de suivre les élans de nos cœurs. C’est puissant, beau et surtout très humain. Mais nous avons vu ces dernières semaines à quel point le COVID-19 pouvait être dur et insidieux ; il est donc important de suivre strictement les mesures.
Nous avons fait des choix rationnels en concertation avec la famille et les familles d’accueil. Et bien sûr, cela nous rend mélancolique.
Je suis convaincue que la plupart des gens savent et comprennent vraiment ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Dans ces circonstances, nous devons principalement écouter notre raison, interpréter les mesures avec notre intelligence et notre sagesse intérieure. Rester courageux, ne pas redevenir trop confiant.

Et j’ai donc rapidement adapté mes attentes à l’idée de revoir mes enfants. Il n’est pas question de percer et de fusionner quatre bulles à court terme. Je me rends compte que tant que cela restera possible pour mes familles d’accueil, Emile et Emma ne rentreront pas tout de suite. Pour Arthur qui pourra bientôt reprendre l’école, nous prenons des mesures pour le ramener dans notre bulle pendant le week-end de l’Ascension. Mais même alors : prudence, réflexion et en concertation.

Une crise n’est pas prévisible. Jour après jour, la situation évolue dans un sens ou dans l’autre.
Je comprends donc à quel point il est difficile de prendre des mesures. Elles ne peuvent pas être bonnes pour tout le monde. Parfois, nous les aimerions différentes. Mais derrière la distance que nous devons garder les uns par rapport aux autres, nous ressentons que des liens peuvent se développer. De chaleureuses initiatives de solidarité et d’humanité. N’oublions pas que les gens aiment surtout se voir.

Goeiedag – Bonjour

Verbinding – Lien

Ik zou wat meer vertellen over de toekomstplannen van Kliniek Sint-Jan. Zo liet ik jullie al binnenkijken in enkele infrastructuurprojecten en schreef ik over onze positionering en inzet op patiëntbeleving. Vandaag neem ik jullie vanuit deze crisis mee naar onze visie en plannen rond onze mensen.

Dat mensen zich kunnen ontplooien is essentieel. Eén van de pijlers binnen ons meerjarenplan is dus de investering in onze mensen: zorg dragen voor de mensen die zorgen. Deze crisis sterkt ons in het besef dat die focus de juiste is. Als team overwinnen  – of durf ik al ‘overwonnen’ zeggen? –  we deze crisis en integreren we die intense ervaring in ons meerjarenplan. Want het zijn de mensen, artsen en medewerkers, die de schakels zijn voor een duurzame zorg.

Onze focus ligt op Connecting Leadership. Deze crisis bewijst dat we als team bergen kunnen verzetten, maar ook dat elk individu een ongelofelijke kracht in zich draagt. Connecting Leadership gaat uit van ieders verantwoordelijkheid. Door in de toekomst verder in te zetten op welzijn en veerkracht van ieder van ons team, willen we dat verantwoordelijkheidsgevoel maar ook de verbinding verder aanwakkeren.

Elke volgende stap dieper in of verder uit de crisis gaat gepaard met zoeken en aftasten. Maar telkens opnieuw vinden we de juiste richting. En elkaar. Dat vraagt niet alleen verbinding, het vraagt ook veerkracht. Als team komen we sterker uit deze crisis, al zijn we er ons van bewust dat de emotionele weerslag waarschijnlijk nog komt.
Het is belangrijk de impact van COVID-19 voor medewerkers en artsen op de voet op te volgen. Daarom startten leidinggevenden vorige week al met online sessies in kleine groepjes om ervaringen te delen, veerkracht te versterken en de inzichten mee te nemen naar hun team. Leidinggevenden hebben niet alleen zelf een grote veerkracht nodig, zij moeten ook de kracht vinden om de bezorgdheden van een groep te dragen. Na deze eerste stap zetten we voor het hele team verder in op persoonlijke ontwikkeling. Want vanuit het bewustzijn van jezelf, kan je als mens beter afstemmen op de ander. De ervaring dat er verschillende brillen zijn om naar de realiteit te kijken, versterkt dialoog en begrip. Zo bouwen we verder aan een veerkrachtig en flexibel team dat zich ten volle inzet voor een positieve patiëntervaring.
Samen, respect en kwaliteit, voor Kliniek Sint-Jan blijven dat geen woorden, maar zijn het de waarden waarvoor wij staan.

Verbinding, connectie. Dat is voor mij de kern van de zorg en van een sterk team. Van mijn werk en van mijn persoonlijk leven. In verbinding met mezelf, kan ik connecteren met anderen.
Ook met jou, lieve lezer. Bij het begin van de lente, en dus van deze crisis, besliste ik om mijn verhaal hier te delen. Met focus op de feiten, maar vooral met oog voor verbinding en voor mensen en dingen die me raken. Zo werd mijn verhaal een houvast in tijden van twijfel. Voor mezelf, maar ook heel graag voor jou.

Je voudrais vous en dire plus sur les projets d’avenir de la Clinique Saint-Jean. C’est ainsi que je vous ai déjà permis de jeter un coup d’œil sur certains projets d’infrastructure et que j’ai écrit sur notre positionnement et notre engagement envers l’expérience patient. Aujourd’hui, je vous emmène à partir de cette crise vers notre vision et nos plans concernant nos gens.

Il est essentiel que les personnes puissent se développer. L’un des piliers de notre plan pluriannuel est donc l’investissement dans nos collaborateurs : prendre soin des personnes qui soignent. Cette crise renforce notre prise de conscience que cette orientation est la bonne. Surmonter en équipe cette crise et intégrer cette expérience intense dans notre plan pluriannuel. Parce que ce sont les personnes, les médecins et les collaborateurs qui sont les maillons des soins durables.

Notre objectif repose sur le « Connecting Leadership ». Cette crise prouve qu’en tant qu’équipes, nous pouvons déplacer des montagnes, mais aussi que chaque individu porte en lui une force incroyable. Le Connecting Leadership est basé sur la responsabilité de chacun. En nous concentrant davantage à l’avenir sur le bien-être et la résilience de chaque membre de nos équipes, nous voulons stimuler davantage ce sens des responsabilités, mais aussi le lien entre les personnes.

Chaque étape ultérieure qui soit ira plus en profondeur ou nous éloignera de la crise implique de la recherche et de l’exploration. Mais maintes et maintes fois, nous avons trouvé la bonne direction. Cela nécessite non seulement du lien mais également de la résilience. En tant qu’équipe, nous sortons renforcés de cette crise, même si nous sommes conscients de la possibilité d’un nouveau choc émotionnel.Il est important de surveiller étroitement l’impact du COVID-19 sur le personnel et les médecins. C’est pourquoi, la semaine dernière, les responsables ont commencé des sessions en ligne par petits groupes pour partager leurs expériences, renforcer la résilience et transmettre des informations. Non seulement les responsables eux-mêmes ont besoin de faire preuve d’une grande résilience, mais ils doivent également trouver la force de supporter les préoccupations d’un groupe. Après cette première étape, nous continuons à nous concentrer sur le développement personnel de l’ensemble des équipes. Parce qu’à partir de sa propre conscience des choses, chacun, en tant que personne, peut mieux s’adapter à l’autre. L’expérience qu’il existe différentes manières de regarder la réalité, renforce le dialogue et la compréhension. De cette façon, nous continuons à bâtir une équipe résiliente et flexible qui s’engage tout entière à offrir une expérience positive au patient. Ensemble, respect et qualité ne sont pas que des mots pour la Clinique Saint-Jean, mais bien les valeurs que nous défendons. 

Lien, connexion. C’est pour moi le cœur des préoccupations et le socle d’une équipe solide. De mon travail et de ma vie personnelle. En accord avec moi-même, je peux me connecter avec les autres.Mais aussi avec vous, cher lecteur. Au début du printemps, et donc de cette crise, j’ai décidé de partager mon histoire ici. Avec un accent sur les faits, mais surtout avec un regard sur le lien et sur les personnes et les choses qui me touchent. De cette façon, mon histoire est devenue une ligne directrice dans ces temps de doute. Pour moi, mais aussi très volontiers pour vous.

Puzzel – Puzzle

COVID-19 dwong ons bijna van de ene dag op de andere de reguliere ziekenhuiswerking stop te zetten. Dat was lastig, maar wel helder. Er was geen weg naast, we hadden geen alternatief. Soms was het zoeken. Maar die ene gemeenschappelijke vijand, dat ene doel bracht ons snel en steeds weer op dezelfde golflengte.

De dagelijkse ziekenhuiswerking heropstarten, betekent niet gewoon een omgekeerde beweging. Het vraagt wikken en wegen, plannen, luisteren en overeenkomen.
De heropstart van de consultaties verliep vlot en gestructureerd. Dat geeft ons het vertrouwen dat we dit stap voor stap kunnen opschalen. Vanaf halverwege deze week stond er ook weer een twintigtal ingrepen in het daghospitaal  op het programma.

Wat betreft de klassieke ingrepen, zijn alle urgente uiteraard mogelijk gebleven tijdens de COVID-19-crisis. Maar zo’n 700 noodzakelijke of niet-dringende ingrepen werden uitgesteld.
De heropstart van heelkundige ingrepen volgende week is complex en grijpt in op vele fronten.
Alleen al in het operatiekwartier moet de planning passen voor chirurgen, anesthesisten, zorg, poetspersoneel en natuurlijk de patiënt zelf. Ook de ploegen die de opnames regelen zijn betrokken partij. En ook in het proces van pre-operatie moet rekening gehouden met COVID-19 en eventuele testen. Dat zorgt voor andere of bijkomende stromen van patiënten.

Samen met de puzzel van het operatiekwartier, leggen we ook een andere puzzel. Zo moeten we rekening houden met het aantal beschikbare bedden, al dan niet op de intensieve afdeling. De overheid legt ons bovendien een bepaald quotum op van bedden die vrij moeten blijven voor COVID-19-patiënten. Want het versoepelen van de maatregelen betekent mogelijk dat het virus weer harder toeslaat.
En natuurlijk moeten we de ingrepen nauwgezet in evenwicht houden met de beschikbare handen en de stock van materiaal en medicatie. Terwijl we vroeger als ziekenhuis vrije toegang hadden tot beschermingsmaterialen en medicatie, wordt de voorraad nu gerantsoeneerd. Dat geeft een gevoel van beperking. Een gevoel dat toch sterk aangewakkerd en aanwezig is doorheen deze crisis en dat we dag na dag moeten toetsen aan de realiteit.

De juiste richting en het goede ritme vinden, is complex in deze fase van de heropstart. Ons collectieve doel maakt soms wat plaats voor ieders individuele voorkeuren en verwachtingen. Maar ook deze keer komen we tot connectie en overleg. Kunnen we de kracht van ‘samen’ weer aanboren. En vinden we elkaar op dezelfde golflengte.

Le COVID-19 nous a forcés à arrêter le travail hospitalier habituel quasi du jour au lendemain. C’était difficile, mais clair. Il n’y avait pas d’issue, nous n’avions pas d’alternative. Mais cet ennemi commun, cet objectif unique nous a rapidement et systématiquement placés sur la même longueur d’onde.

La reprise des activités normales de l’hôpital ne signifie pas simplement un retour en arrière. Il faut penser et soupeser, planifier, écouter et tomber d’accord.
Le redémarrage des consultations s’est déroulé sans heurts et de manière structurée. Cela nous donne la certitude que nous pouvons intensifier ce mouvement étape par étape. Au milieu de la semaine, vingt interventions chirurgicales figuraient au programme de l’hôpital de jour.

Toutes les interventions classiques urgentes sont bien sûr restées possibles pendant la crise du COVID-19. Cependant, quelque 700 interventions nécessaires ou non urgentes ont été reportées.
Le redémarrage des opérations chirurgicales la semaine prochaine est complexe et concerne de nombreux aspects.
Au quartier opératoire, la planification doit être adaptée aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux infirmiers, au personnel de nettoyage et bien sûr au patient lui-même. Les équipes qui organisent les admissions sont également impliquées. Et en préopératoire, il faut tenir compte du COVID-19 et de tests éventuels. Cela se traduit par des flux de patients différents ou supplémentaires.

En plus du puzzle du bloc opératoire, nous avons mis en place un autre puzzle. C’est ainsi que nous devons tenir compte du nombre de lits disponibles, que ce soit dans le service des soins intensifs ou ailleurs. Le gouvernement impose un certain quota sur les lits qui doivent rester disponibles pour les patients COVID-19 parce que l’assouplissement des mesures de déconfinement pourrait entraîner une attaque plus importante du virus.
Et bien sûr, nous devons équilibrer soigneusement les interventions avec les ressources humaines disponibles et le stock de matériel et de médicaments. En tant qu’hôpital, nous avions auparavant un accès libre aux matériaux de protection et aux médicaments, mais les stocks sont à présent rationnés. Cela procure un sentiment de limitation. Un sentiment qui nous remue toujours fortement et est constamment présent à travers cette crise et que nous devons confronter jour après jour à la réalité.

Trouver la bonne direction et le bon rythme est complexe à ce stade du redémarrage. Notre objectif collectif cède parfois le pas aux préférences et attentes individuelles de chacun. Mais cette fois encore, nous arrivons à nous connecter et à nous concerter. Il nous faut exploiter une fois de plus le pouvoir du « ensemble » pour nous retrouver sur la même longueur d’onde.