Goeiedag – Bonjour

Ingehouden beweging – Mouvement limité

Half maart was Kliniek Sint-Jan in gereedheid voor COVID-19. Die stilte voor de storm voelde vreemd. Ik schreef toen dat ik weleens dacht: ‘En wat als het nu stil blijft?’ Maar al snel stonden we er met beide voeten middenin. En nu, twee maanden later, kijken we terug en vooruit.

Eens we stappen uit een crisis zetten, hopen we natuurlijk met heel ons hart dat het voorgoed is, dat we geen stappen terug moeten zetten. En toch. Al is de zin om door te gaan en volop de doorstart te maken groot, het blijft een ingehouden beweging. Alsof ons ene been een stap vooruitzet, maar de andere voet nog aarzelend achterblijft.
Terwijl we consultaties en ingrepen opbouwen, bouwen we crisiscel en COVID-19-eenheden af. We zijn gerustgesteld in hoe het loopt. Toch dwong een opflakkering van het aantal COVID-19-patiënten ons vorige week opnieuw een eenheid te openen.
Dat voelt niet fijn. Maar tegelijk weet ik: dit is de realiteit van twee werelden die naast elkaar bestaan vanaf nu. En wij moeten daar gewoon, doodgewoon mee leren leven.

Een andere ingehouden doorstart is de terugkeer van onze kinderen naar huis. Onze oudste zoon Arthur was de eerste die thuiskwam, tijdens dit lange hemelvaartweekend. Met de extra zorg die hij nodig heeft, vroeg zijn verhuis een geleidelijke voorbereiding. Mijn zus leverde daarin een geweldig geduldwerk. Begin vorige week ging ik zelf met hem wandelen en praten, op veilige afstand. De knuffel in zijn hand moest ons weerhouden van te nabije mamaknuffels. Het zijn bizarre tijden.
We praatten over wat er zou gebeuren, hoe het zou gaan thuis en op school. Zo wende hij wandelend en stap voor stap aan zijn nieuwe realiteit.
En dus kwam Arthur donderdag weer thuis, na meer dan twee maanden in zijn andere bubbel. Het werd een weekend op zijn ritme. En samen met hem doken we helemaal in het moment, de plaats waar hij het liefste is.

Tot zover de beweging. De ingehoudenheid schuilt in het voorlopig nog moeten missen van Emile en Emma. Het moment van hun terugkeer naar onze bubbel zal ook afhangen van de concrete aanpak van hun school na de beslissingen van vrijdag.
Het is een vreemde ervaring: het ene kind thuis en de andere twee nog in hun pleeggezin hier in de stad. Niet ver weg dus in gedachten en in vogelvlucht. Maar ver genoeg om te missen.

De terugkeer van de kinderen brengt voor hen ook afscheid van een intussen andere vertrouwde thuis met zich mee. Met eigen gewoonten en groot graag zien. Dat besef kwam donderdag, toen we mijn zus Katelijne zonder troost en nabijheid moesten achterlaten. En vrijdag, toen Emile me vroeg of hij de knuffels van zijn andere gezin moest missen als hij weer thuis zou zijn.
Alsof het ene been een stap vooruitzet, maar de andere voet nog aarzelend achterblijft.

À la mi-mars, la clinique Saint-Jean était prête pour le COVID-19. Le calme avant la tempête semblait étrange. J’ai alors écrit que je pensais parfois : “Et si maintenant cela restait calme ?” Mais rapidement nous avons été les deux pieds dedans. Et à présent, deux mois plus tard, nous regardons en avant et en arrière.

Lorsque nous sortons d’une crise, nous espérons de tout cœur que c’est pour de bon et que nous ne devrons pas faire marche arrière. Cependant, bien que le désir d’avancer et de redémarrer complètement soit grand, ce mouvement reste limité. Comme si une jambe faisait un pas en avant, mais que l’autre pied hésitait encore.
En même temps que nous recomençons des consultations et des interventions, nous maintenons des cellules de crise et des unités COVID-19. Nous sommes rassurés sur la façon dont les choses se passent. Pourtant, une flambée du nombre de patients COVID-19 nous a forcés à rouvrir une unité la semaine dernière.
Cela ne nous fait pas du bien. Mais en même temps je le sais, c’est la réalité de deux mondes qui coexistent désormais. Et nous devons apprendre à vivre avec cela.

Un autre redémarrage limité est le retour de nos enfants à la maison. Notre fils aîné Arthur a été le premier à rentrer chez nous pendant ce long week-end de l’Ascension. En raison des soins supplémentaires dont il a besoin, son déménagement a nécessité une préparation progressive. Ma sœur a fait un excellent travail dans ce domaine. Au début de la semaine dernière, je suis allée me promener et parler avec lui, à une distance de sécurité. Le jouet en peluche dans sa main était censé nous empêcher d’être proches. Ce sont des moments bizarres.
Nous avons parlé de ce qui allait se passer, comment cela irait à la maison et à l’école. De cette façon, il s’est habitué à avancer pas à pas vers sa nouvelle réalité.
Et Arthur est donc rentré à la maison jeudi après plus de deux mois dans son autre bulle. C’était un week-end à son rythme. Et avec lui, nous avons plongé complètement et instantanément dans l’endroit qu’il préfère.

Voilà pour le mouvement. Le frein, c’est de de ne pas avoir provisoirement Emile et Emma chez nous.  Le moment de leur retour dans notre bulle dépendra des mesures concrètes que leur école adoptera suite aux décisions de vendredi.
C’est une expérience étrange: un enfant à la maison et les deux autres encore dans leur famille d’accueil, ici en ville. Donc pas très loin en pensée ou à vol d’oiseau. Mais suffisamment loin que pour nous manquer.

Le retour des enfants implique qu’ils fassent leurs adieux à un foyer devenu familier. Avec ses  habitudes propres et sa grande chaleur. Cette prise de conscience est survenue jeudi, lorsque nous avons dû quitter ma sœur Catherine sans réconfort ni proximité. Et vendredi, quand Emile m’a demandé s’il devrait rater les câlins de son autre famille lors de son retour à la maison.
Comme si une jambe faisait un pas en avant, mais que l’autre pied hésitait encore.

Inkijk in mijn dag (NL)

Van de ene op de andere dag confronteerde COVID-19 mij – en zovele anderen – met een nieuwe realiteit. Zonder perspectief dook ik erin. Ik vond houvast in een strakke dagindeling. Misschien was dat wel de manier om mijn hoofd boven water te houden in deze storm.
Nu we de crisis (hopelijk) achter ons kunnen laten, is het tijd voor een inkijk in mijn intussen doordeweekse coronadagen.

7 u.
Ik sta op, maak me klaar en ontbijt met versgeperst fruitsap. Dag na dag zorgt mijn echtgenoot Bernard voor mijn vitaminen en voor een heerlijke meeneemlunch. Niet alleen ik mag genieten van zijn kookkunst. Elk weekend kookt hij ook met veel liefde en smaak voor de kinderen en hun pleeggezinnen in de buurt. Bubbel-catering.

7.45 u.
Baantjes trekken in het zwembad kan niet meer sinds het begin van COVID-19. Om in beweging te blijven, wandel ik mij elke ochtend een weg naar het ziekenhuis. Wie mij kent, weet dat ik op hoge voet leef: hakken en een mantelpak horen bij mijn gewone outfit. Maar COVID-19 is niet gewoon. Wandelingen en hectische dagen laten zich handiger leven op sneakers en in vlotte kleren. Ik werd dus een beetje een andere mens aan de buitenkant. Maar nu we stilaan terugkeren naar gewoon, plan ik ook weer een outfit-ommekeer.
Vanaf dag één wist ik: ik wil mijn verhaal van deze crisis vasthouden en delen met de wereld. Elke dag telefoneer ik dus tijdens mijn wandeling met Marlies. Ik praat, zij luistert en geeft woorden aan mijn verhaal. Na een gesprek voel ik telkens hoe mijn gedachten helemaal rond zijn. Dat werkt louterend.
Soms bel ik ook nog met iemand anders. Om bij te praten en even de draad van het leven op te pakken.

8.30 u.
Aankomst in het ziekenhuis zonder zoenen of omhelzen. Maar een hartelijke goeiedag kan nog wel. Gelukkig maar. Ik zet mijn picknick fris (altijd) en verras mijn hoofdarts, Kenneth Coenye, met een warme croissant (soms). Krachtvoer voor drukke dagen.
Met een koffie installeer ik me aan mijn computer en start de teams op.

9 u.
Tot enkele weken geleden begon op dit moment onze dagelijkse crisiscel. Sinds de opstart van de consultaties werd het moment verlaat en de frequentie verlaagd.

10 – 19.30 u.
Ik duik volop in mijn dag in de kliniek, op alle fronten en achter de schermen, met collega’s en ziekenhuispartners. Dagen vol organisatie en overleg maar ook vol gedeelde emoties. Van solidariteit en betrokkenheid. Van angst en veerkracht. Van vertrouwen en dankbaarheid. En gelukkig ook van zottigheid en vreugde nu en dan.

Tussen de plooien van de drukte door hoor en proef ik mijn gezin. Ik bel met Emma en haar pleeggezin. Emile belt me. De liefde van mijn echtgenoot gaat tijdens mijn picknick door de maag. En stipt om 19.07 u. bellen Arthur en tante Katelijne. De eerste vraag: ‘Is Kenneth daar?’
Er zijn nog zekerheden in het leven.

19.30 u.
Als het me tussendoor nog niet is gelukt, neem ik nu het filmpje op voor mijn blog.
En vóór 20 u. probeer ik een punt te zetten achter mijn dag in de kliniek. Daar zit ook de sluiting van de hoofdingang voor iets tussen. Zo bespaar ik mezelf een omweg.
Ik wandel naar huis langs een andere weg dan ‘s ochtends. Zodra de kinderen daar weer op me wachten, zal deze gewoonte tot het verleden behoren. Dan brengt de fiets of de auto me weer sneller thuis, bij hen.
Tijdens de wandeling doe ik een praatje met Marlies en met Patrick, de voorzitter van onze Raad van Bestuur. Om 20 u. neem ik onderweg het applaus voor de zorg in ontvangst. Zo gaat dat nu al weken, maanden zelfs.

20.45 u.
Bernard en ik praten bij bij een heerlijk avondmaal dat hij voor ons klaarmaakt.
Met een venkelthee en yoghurt met verse frambozencoulis nestel ik me voor de televisie voor een aflevering van The Crown. Of twee.
Om me nadien in slaap te lezen met een goed boek.
En zo gaat de dag over in de nacht.
En de nacht weer in een nieuwe dag.
Binnenkort zullen mijn dagen anders zijn. Niet gewoner, maar anders.
Met minder COVID-19-onvoorspelbaarheid.
En met kinderen voor en na en dicht bij mij.

Vous souhaitez lire ce texte en français ? Vous pouvez le faire ici: ‘Un regard sur ma journée‘.

Un regard sur ma journée (FR)

Du jour au lendemain, le COVID-19 m’a confronté – ainsi que tant d’autres – à une nouvelle réalité. J’y ai plongé sans perspective. J’ai trouvé à quoi me raccrocher dans une routine quotidienne serrée. C’était peut-être la façon de garder ma tête hors de l’eau dans cette tempête.
Maintenant que nous pouvons espérer sortir de la crise, il est temps de jeter un coup d’œil sur mes journées corona.

7h00
Je me lève, je me prépare et je déjeune avec du jus de fruits fraîchement pressé. Jour après jour, mon mari Bernard s’occupe de mes vitamines et d’un délicieux lunch à emporter. Non seulement je peux ainsi apprécier sa cuisine mais chaque week-end, il cuisine aussi avec beaucoup d’amour et de goût pour les enfants et leurs familles d’accueil des environs. Restauration pour bulles !

7h45
Aller nager en piscine n’est plus possible depuis le début du COVID-19. Chaque matin, je marche vers l’hôpital pour rester en mouvement. Quiconque me connaît sait que je vis sur un pied élevé : des hauts talons et un tailleur font partie de ma tenue habituelle. Mais le COVID-19 est inhabituel. Les promenades et les journées mouvementées sont plus faciles à vivre avec des baskets et des vêtements souples. Donc mon aspect est devenu un peu différent. Mais maintenant que nous revenons tout doucement à la normale, je prévois un revirement dans ma tenue.
Dès le premier jour, j’ai su que je voulais conserver mon histoire de cette crise et la partager avec tout le monde. Pendant ma promenade, je téléphone tous les jours avec Marlies. Je parle, elle écoute et met des mots sur mon histoire. Après une conversation, je sens chaque fois que mes pensées sont complètement claires. C’est cathartique.
Parfois, j’appelle en plus quelqu’un d’autre. Pour rattraper et reprendre le fil de la vie.

8h30
Arrivée à l’hôpital sans baisers ni câlins. Mais une bonne journée chaleureuse est heureusement toujours possible. Je mets mon pique-nique au frais (toujours) et surprends mon médecin-chef, Kenneth Coenye, avec un croissant chaud (parfois). Prendre des forces pour des jours chargés.
Avec un café, je m’installe à mon ordinateur et mets les équipes en route.

9h00
Jusqu’à il y a quelques semaines, notre cellule de crise quotidienne débutait à ce moment-là. Depuis le début des consultations, l’heure a été retardée et la fréquence réduite.

10h00 à 19 h 30
Je plonge dans ma journée au sein de la Clinique, sur tous les fronts et dans les coulisses, avec des collègues et des partenaires hospitaliers. Des journées pleines de choses à organiser et à concerter, mais aussi pleines d’émotions partagées. De solidarité et d’implication. De peur et de résilience. De confiance et de gratitude. Et heureusement de temps à autre de folie et de joie.

Entre les mouvements de la foule, j’entends et goûte ma famille. J’appelle Emma et sa famille d’accueil. Emile m’appelle. L’amour de mon mari me traverse le cœur pendant mon pique-nique. Et à 19h07 précises, Arthur et tante Katelijne appellent. La première question, “Kenneth est-il là ?”
Il y a encore des certitudes dans la vie.

 

19h30
Si je n’ai pas réussi à le faire entretemps, j’enregistre à ce moment la vidéo pour mon blog.
Et j’essaie de terminer ma journée à la Clinique avant 20h. A cette heure-là, on ferme également l’entrée principale. De cette façon, je m’épargne un détour.
Je rentre chez moi par un autre chemin que le matin. Dès que les enfants m’attendront à nouveau, cette habitude fera partie du passé. Le vélo ou la voiture me ramèneront plus vite chez moi, à leurs côtés.
Pendant la promenade, je discute avec Marlies et avec Patrick, le président de notre conseil d’administration. À 20 heures, en cours de route, j’entends les applaudissements pour les soignants. Il en est ainsi depuis des semaines, voire des mois.

20 h 45
Bernard et moi parlons autour d’un délicieux souper qu’il nous a préparé.
Avec un thé au fenouil et du yaourt au coulis de framboise fraîche, je m’installe devant la télévision pour un épisode de The Crown. Ou deux.
Pour finalement m’endormir avec un bon livre.
Et donc le jour se transforme en nuit.
Et la nuit en un nouveau jour.
Mes journées seront bientôt différentes. Pas plus ordinaires, mais différentes.
Avec moins d’imprévisibilité due au COVID-19.
Et avec les enfants auprès de moi avant et après.

Lees je deze tekst graag in het Nederlands? Dat kan hier: ‘Inkijk in mijn dag’.

Goeiedag – Bonjour

Stroomversnelling – Accélération

Het strategisch meerjarenplan loopt als een rode draad door mijn verhaal van de laatste weken. Nu de storm van de crisis gaat liggen, is het fijn om de toekomst van Kliniek Sint-Jan weer stevig in handen te nemen. Als algemeen ziekenhuis in hartje Brussel zetten we ons dag na dag in voor kwalitatieve zorg met respect voor iedereen en bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Dit geven we vorm in ons meerjarenplan. Vandaag geef ik graag tekst en uitleg bij het digitale luik ervan, dat vreemd genoeg – maar ook zo vanzelfsprekend – in een stroomversnelling kwam door COVID-19.

Digitale vooruitgang vraagt een continue investering in infrastructuur en technologie. Kabels, datacentra, verbindingen zijn de onzichtbare maar noodzakelijke schakels waardoor Kliniek Sint-Jan digitaal kan groeien. Ze vormen het fundament voor software, elektronische patiëntendossiers, programma’s, apps en apparatuur. Naast de eigen accenten die we daarin als ziekenhuis leggen, biedt ook het ziekenhuisnetwerk waar Kliniek Sint-Jan deel van uitmaakt kansen om samen de schouders te zetten onder grote digitale projecten.

Tijdens deze COVID-19-crisis bleek technologie de hefboom om kwalitatieve en betrokken zorg te blijven bieden in moeilijke omstandigheden. Wie had drie maanden geleden kunnen denken dat we zulke grote digitale stappen zouden zetten? Teleconsultaties werden ingevoerd en goedgekeurd door RIZIV en overheid. De app moveUP werd ontwikkeld en laat toe dat we COVID-19-patiënten opvolgen na hun ontslag uit het ziekenhuis. Elektronische patiëntendossiers bieden een ongeziene flexibiliteit voor het aanmaken en keer op keer wijzigen van lijsten, planningen en overzichten. Sms-berichten werden in grote golven uitgestuurd om patiënten te informeren en contact met hen te houden.
Een crisis belemmert, maar schept ook kansen. Drempels die anders maanden of jaren zouden kosten, waar talloze vergaderingen overheen zouden gaan, werden op korte termijn overwonnen.
Nu is het een kwestie van verfijnen, verduurzamen en opschalen.

Veranderingen. Ze vragen dat je het vertrouwde loslaat. Maar ook dat je vertrouwen durft hebben in de toekomst, in mogelijkheden en in mensen.
Zo maakte deze crisis ook thuiswerken bespreekbaar en haalbaar. Dat inzicht willen we vasthouden na de crisis. Thuiswerk moet misschien niet, maar het kan wel. Toch voor bepaalde diensten en met de nodige technologische ondersteuning.

Natuurlijk blijft menselijk contact de basis van de kwalitatieve zorg en de persoonlijke aanpak waar Kliniek Sint-Jan voor staat. Mensen en menselijkheid zijn onvervangbaar.
Maar wat we tijdens deze crisis op digitaal vlak realiseerden, opent wel perspectieven en verheldert onze kijk op de digitale aanpak van Kliniek Sint-Jan. We blijven dus werken aan digitale mogelijkheden die ondersteuning bieden, verbinding met patiënten versterken en bijdragen tot de kwaliteit van de zorg.
En zo bewandelen en verkennen we verder de ingeslagen wegen en geven richting aan de toekomst.

Le plan stratégique pluriannuel a été un thème récurrent de mon histoire de ces dernières semaines. Maintenant que la tempête de la crise s’apaise, il est bon de reprendre fermement en main l’avenir de la Clinique Saint-Jean. En tant qu’hôpital général au cœur de Bruxelles, nous nous efforçons jour après jour de prodiguer des soins de qualité dans le respect de chacun et avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Nous définissons cela dans notre plan pluriannuel. Aujourd’hui, je voudrais donner un aperçu sur l’aspect numérique de ce plan, qui a étrangement – mais aussi en allant de soi – pris de l’ampleur grâce au COVID-19.

L’évolution numérique nécessite un investissement continu dans les infrastructures et la technologie. Le câblage, les serveurs de données, les connexions sont les liens invisibles mais indispensables au développement numérique de la Clinique Saint-Jean. Ils constituent les fondements des logiciels, des dossiers électroniques des patients, des programmes, des applications et des appareillages. En plus des accents propres que nous y mettons en tant qu’hôpital, le réseau hospitalier dont la Clinique Saint-Jean fait partie, offre des opportunités de travailler ensemble sur des grands projets numériques.

Pendant cette crise du COVID-19, la technologie s’est révélée être un levier pour continuer à fournir des soins de qualité dans des circonstances difficiles. Qui aurait pensé il y a trois mois que nous franchirions d’aussi grandes étapes numériques ? Les téléconsultations ont été introduites et approuvées par l’INAMI et le gouvernement. L’application moveUP a été développée et nous permet de suivre les patients COVID-19 après leur sortie de l’hôpital. Les dossiers électroniques des patients offrent une flexibilité sans précédent pour créer et modifier des listes, des agendas et des synthèses.  Des SMS ont été envoyés par grosses vagues pour informer les patients et rester en contact avec eux.
Une crise crée des entraves, mais elle génère par ailleurs des opportunités. Des seuils ont été franchis rapidement alors qu’autrement, cela aurait pris des mois ou des années, au prix d’innombrables réunions.
Maintenant, c’est devenu une question d’affinement, de durabilité et de mise à l’échelle.

Les changements  impliquent de laisser tomber la routine. Mais aussi d’oser avoir confiance en l’avenir, dans les opportunités et dans les personnes.
Cette crise a rendu le travail à domicile négociable et réalisable. Nous voulons conserver cet acquis. Le télétravail peut ne pas être indispensable, mais il doit rester possible, du moins pour certains services et avec le support technologique nécessaire.

Bien sûr, le contact humain constitue la base des soins de qualité et de l’approche personalisée que défend la Clinique Saint-Jean. Les personnes et l’humain sont irremplaçables.
Mais nos réalisations numériques durant cette crise ouvrent des perspectives et clarifient notre vision de l’approche digitale de la Clinique Saint-Jean. Nous continuerons donc à travailler sur des choix numériques susceptibles d’apporter un soutien, de renforcer les liens avec les patients et de contribuer à la qualité des soins.
Et ainsi nous continuons à avancer et à explorer les pistes que nous avons déterminées et à donner ainsi une orientation à notre futur.