Nazorg – Suite

In deze dagen van doorstart pakken we de draad van het ziekenhuisleven weer langzaamaan op.
Kliniek Sint-Jan is aangewezen als officieel COVID-19-screeningcentrum. Dat betekent dat sinds 4 mei heel wat mensen met een virale infectie of vermoeden van COVID-19 door hun huisarts naar ons worden doorverwezen voor een test. Gelukkig testen weinigen positief en kunnen de meesten weer gewoon naar huis. Voor de organisatie van dit testcentrum huren we containers die morgen worden ingewijd met de nodige alcoholgel en veiligheidsvoorschriften.

De doorstart van de consultaties stemt ons tevreden. Vorige vrijdag deden we zo’n 60% van het aantal consultaties op een doordeweekse vrijdag vóór COVID-19.
En zo bouwen we dat aantal tegen eind mei gecontroleerd en geleidelijk op tot 80%. De volle 100% is (nog) niet haalbaar omwille van hygiënemaatregelen en dus extra tussentijd.
Waar we vorige week nog bezorgd waren over het hoge aantal afspraken dat geannuleerd werd, zien we nu dat de angst echt begint weg te ebben. Dat patiënten in vertrouwen de weg naar het ziekenhuis weer vinden. Gemiddeld komen in ons callcenter nu 2000 oproepen per dag binnen. Veel patiënten vertellen ons dat de transparante aanpak en de tussentijdse berichten van Kliniek Sint-Jan hen gerustgesteld hebben. Patiëntervaring blijft dus geen theoretisch werkpunt van ons meerjarenplan, het vormt hier en nu de essentie van onze zorg.

Ook de heelkundige ingrepen lopen goed en worden strikt gepland en geleidelijk uitgebreid. Momenteel zijn vier operatiezalen in gebruik, volgende week een vijfde. En als alles gaat zoals voorzien, werken we eind juni weer in acht operatiezalen. Plus de twee van het chirurgisch dagziekenhuis.
De voorraad aan middelen en medicatie wordt dag na dag nauwgezet opgevolgd en getoetst aan de planning van de ingrepen. En omdat de druk op intensieve zorg nog zwaar is, geven we extra aandacht aan de ‘handen aan het bed’. Zorg verlenen aan anderen begint immers met zorg dragen voor onze eigen mensen.

Naast de doorstart, denken we dus ook aan de nazorg. Het welzijn, de draagkracht van onze medewerkers en artsen is wezenlijk. Voor ons als ziekenhuis, maar ook voor de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg. Daarom zet Kliniek Sint-Jan graag haar schouders onder een internationale studie over de mentale impact van COVID-19 op professionelen in de zorg. Eerder onderzoek wees uit dat crises bij hen meer kans geven op bijvoorbeeld depressie, posttraumatische stress en medicatie-inname. De studie kreeg de naam RECOVID, Recovering Emotionally after COVID, en screent via vier identieke vragenlijsten gespreid over 18 maanden het mentale welzijn van zorgprofessionelen. Doel van de studie is enerzijds een beter begrip, anderzijds ook een betere voorbereiding op een crisis in de toekomst. Wij integreren het onderzoek dus graag in ons meerjarenplan en in de aanpak van welzijn op het werk.
Prof. Ronny Bruffaerts PhD van de KU Leuven ontwikkelde de RECOVID-studie en is hoofdonderzoeker en coördinator op nationaal en internationaal niveau. Via medeonderzoekers (artsen, psychiaters) wordt RECOVID uitgerold naar de zorg in België: ziekenhuizen, woonzorgcentra, verzorgingstehuizen, huisartsen, thuisverpleging, zorgorganisaties … Voor Kliniek Sint-Jan is Dr. Kenneth Coenye, medisch directeur en hoofdarts, aangesteld als medeonderzoeker.
De doorstart is ingezet. De nazorg zal nog maanden duren.

En ces jours de redémarrage, nous reprenons lentement le fil de la vie hospitalière.
La Clinique Saint-Jean a été désignée comme centre officiel de dépistage COVID-19. Cela signifie que depuis le 4 mai, de nombreuses personnes atteintes d’une infection virale ou suspectées de COVID-19 nous ont été référées par leur médecin généraliste pour un test. Heureusement, peu de tests sont positifs et la plupart peuvent rentrer chez eux. Pour l’organisation de ce centre de test, nous louons des conteneurs qui seront équipés demain avec du gel hydroalcoolique et où les règles de sécurité indispensables seront bien sûr d’application.

Nous nous félicitons du redémarrage des consultations. Vendredi dernier, nous avons effectué environ 60% du nombre de consultations d’un vendredi avant le COVID-19.Et nous comptons atteindre un taux de 80% de manière contrôlée d’ici la fin mai. Le 100% n’est pas (encore) réalisable à cause des mesures d’hygiène et des délais supplémentaires qu’elles entraînent.La semaine dernière, nous étions préoccupés par le nombre élevé de rendez-vous annulés. Mais nous constatons à présent que la crainte de se rendre à l’hôpital commence vraiment à régresser et que les patients retrouvent leur chemin vers l’hôpital en toute confiance. Notre callcenter reçoit en moyenne 2.000 appels par jour. De nombreux patients nous disent que l’approche transparente et les rapports intermédiaires de la Clinique Saint-Jean les ont rassurés. L’expérience patient n’est donc pas un item théorique de notre plan pluriannuel, elle constitue l’essence même de nos soins.

De leur côté, les interventions chirurgicales se déroulent bien. Elles sont strictement planifiées et progressivement étendues. Quatre salles d’opération sont actuellement en service, une cinquième le sera la semaine prochaine. Et si tout se passe comme prévu, nous travaillerons à nouveau dans huit salles d’opération fin juin, auxquelles il faut ajouter les deux de l’hôpital de jour chirurgical.Jour après jour, les stocks de matériel et de médicaments sont étroitement surveillés et adaptés à la planification des interventions. Et vu que la pression sur les soins intensifs est toujours lourde, nous accordons une attention toute particulière à compter suffisamment de « bras au chevet ». Après tout, soigner les autres commence par prendre soin de nos propres collaborateurs.

A côté du redémarrage, nous nous préoccupons également de la suite. Le bien-être, la résilience de nos collaborateurs et des médecins sont essentiels. Pour nous en tant qu’hôpital, mais aussi pour la pérennité et la qualité des soins. C’est pourquoi la Clinique Saint-Jean participe à une étude internationale sur l’impact du COVID-19 sur le mental des professionnels de la santé. Des recherches antérieures ont montré que les crises risquent, entre autres, de provoquer de la dépression, du stress post-traumatique et la prise de médicaments. Intitulée RECOVID, « Récupération émotionnelle après COVID », l’étude se penche sur le bien-être mental des professionnels de la santé via quatre questionnaires identiques répartis sur 18 mois. L’objectif de l’étude est d’une part une meilleure compréhension et d’autre part une meilleure préparation à une future crise. Nous entendons intégrer la recherche dans notre plan à long terme et, en particulier, l’approche du bien-être au travail.
Le Professeur Ronny Bruffaerts, PhD de la KU Leuven a développé l’étude RECOVID et en est le chercheur principal et le coordinateur aux niveaux national et international. Via des chercheurs associés (médecins, psychiatres), RECOVID se déroule dans le secteur des soins en Belgique: hôpitaux, maisons de repos (et de soins), médecins généralistes, soins à domicile, organisations de soins … Pour la Clinique Saint-Jean, le Dr Kenneth Coenye, directeur médical et médecin-chef, est désigné en tant que chercheur associé.
Le redémarrage a commencé. Le suivi se poursuivra encore pendant des mois.

Verbinding II – Connexion II

In mijn vorige tekst had ik het over verbinding. De verbinding die zo wezenlijk is voor goede zorg in het ziekenhuis: verbinding tussen onze mensen en verbinding met onze patiënten. Ik trek deze lijn graag even door. Want achter de schermen van mijn ziekenhuisjob, geeft ook verbinding met mijn naasten zoveel vervulling.

Met mijn kinderen bijvoorbeeld. Ik zie hen altijd graag, maar tijdens deze crisis alleen virtueel. De drukte duwt het missen naar de achtergrond. Maar op bijzondere momenten, zoals moederdag dit weekend, laat het zich toch pijnlijk voelen. Wat kijk ik steeds harder uit naar dat eerste moment samen.

De nieuwe maatregelen rond het weerzien van familie en vrienden stemden me even euforisch. Natuurlijk wil ik mijn kinderen weer snel in mijn armen sluiten, mijn ouders en familie nabij zijn en in levenden lijve het glas heffen met vrienden. En het liefst alles en iedereen tegelijk.
De nieuwe bezoekmaatregel die zondag inging, zorgde voor verwarring en emoties. Daar ging ik dit weekend zelf ook dwars doorheen. We willen allemaal zo graag ons hart volgen. Dat is krachtig en mooi en vooral heel menselijk. Maar we zagen de voorbije weken hoe hard en sluipend COVID-19 kan toeslaan en hoe belangrijk het is de maatregelen strikt op te volgen.
In overleg met familie en pleeggezinnen hebben we dus rationele keuzes gemaakt. En natuurlijk stemt dat ook weemoedig.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de meeste mensen echt wel weten en begrijpen wat kan en wat niet. In deze omstandigheden moeten we dus vooral luisteren naar ons hoofd, de maatregelen lezen met ons verstand en onze innerlijke wijsheid. Moedig blijven, niet overmoedig worden.

En zo stelde ik al snel mijn verwachtingen rond het weerzien van mijn kinderen bij. Het kan echt niet de bedoeling zijn om op korte termijn vier bubbels te doorprikken en te laten samensmelten. Ik besef dat – zolang de zorg draagbaar is voor mijn pleeggezinnen – Emile en Emma nog niet meteen thuis zullen komen. Voor Arthur die binnenkort kan starten, zetten we stappen om hem tijdens het hemelvaartweekend naar onze bubbel te brengen. Maar dan nog: voorzichtig, doordacht en in samenspraak.

Een crisis laat zich niet voorspellen. Dag na dag gaat de situatie de ene of de andere kant uit.
Ik besef dus hoe moeilijk het is om maatregelen te nemen. Ze kunnen niet voor iedereen goed zijn. We zouden ze soms anders willen. Maar laten we achter de afstand die we moeten houden van elkaar vooral ook de verbinding voelen die kan groeien. De warme initiatieven van verbondenheid en medemenselijkheid. Laten we niet vergeten dat mensen elkaar vooral graag willen zien.

Dans mon texte précédent, j’ai parlé de connexion. La connexion qui est tellement essentielle pour garantir des bons soins à l’hôpital : connexion entre nos gens et connexion avec nos patients. J’aime poursuivre dans cette direction. Parce que dans les coulisses de mon travail à l’hôpital, être connectée avec mes proches me procure aussi beaucoup d’épanouissement.

Avec mes enfants, par exemple. Je les vois toujours volontiers, même si uniquement virtuellement pendant cette crise. La foule pousse les disparus à l’arrière-plan. Mais à des moments particuliers, comme la fête des mères ce week-end, cela fait quand même mal. Comme j’attends avec impatience ces premiers moments ensemble !

Les nouvelles mesures relatives aux réunions de famille ou amicales m’ont rendue quelque peu euphorique. Bien sûr, je souhaite serrer rapidement mes enfants dans mes bras, être proche de mes parents et de ma famille et prendre un verre avec des amis. Et de préférence tout et tout le monde en même temps.

La nouvelle mesure sur les visites qui est entrée en vigueur dimanche, a semé de la confusion et des émotions. J’ai vécu cela moi-même ce week-end. Nous sommes tous tellement désireux de suivre les élans de nos cœurs. C’est puissant, beau et surtout très humain. Mais nous avons vu ces dernières semaines à quel point le COVID-19 pouvait être dur et insidieux ; il est donc important de suivre strictement les mesures.
Nous avons fait des choix rationnels en concertation avec la famille et les familles d’accueil. Et bien sûr, cela nous rend mélancolique.
Je suis convaincue que la plupart des gens savent et comprennent vraiment ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Dans ces circonstances, nous devons principalement écouter notre raison, interpréter les mesures avec notre intelligence et notre sagesse intérieure. Rester courageux, ne pas redevenir trop confiant.

Et j’ai donc rapidement adapté mes attentes à l’idée de revoir mes enfants. Il n’est pas question de percer et de fusionner quatre bulles à court terme. Je me rends compte que tant que cela restera possible pour mes familles d’accueil, Emile et Emma ne rentreront pas tout de suite. Pour Arthur qui pourra bientôt reprendre l’école, nous prenons des mesures pour le ramener dans notre bulle pendant le week-end de l’Ascension. Mais même alors : prudence, réflexion et en concertation.

Une crise n’est pas prévisible. Jour après jour, la situation évolue dans un sens ou dans l’autre.
Je comprends donc à quel point il est difficile de prendre des mesures. Elles ne peuvent pas être bonnes pour tout le monde. Parfois, nous les aimerions différentes. Mais derrière la distance que nous devons garder les uns par rapport aux autres, nous ressentons que des liens peuvent se développer. De chaleureuses initiatives de solidarité et d’humanité. N’oublions pas que les gens aiment surtout se voir.

Verbinding – Lien

Ik zou wat meer vertellen over de toekomstplannen van Kliniek Sint-Jan. Zo liet ik jullie al binnenkijken in enkele infrastructuurprojecten en schreef ik over onze positionering en inzet op patiëntbeleving. Vandaag neem ik jullie vanuit deze crisis mee naar onze visie en plannen rond onze mensen.

Dat mensen zich kunnen ontplooien is essentieel. Eén van de pijlers binnen ons meerjarenplan is dus de investering in onze mensen: zorg dragen voor de mensen die zorgen. Deze crisis sterkt ons in het besef dat die focus de juiste is. Als team overwinnen  – of durf ik al ‘overwonnen’ zeggen? –  we deze crisis en integreren we die intense ervaring in ons meerjarenplan. Want het zijn de mensen, artsen en medewerkers, die de schakels zijn voor een duurzame zorg.

Onze focus ligt op Connecting Leadership. Deze crisis bewijst dat we als team bergen kunnen verzetten, maar ook dat elk individu een ongelofelijke kracht in zich draagt. Connecting Leadership gaat uit van ieders verantwoordelijkheid. Door in de toekomst verder in te zetten op welzijn en veerkracht van ieder van ons team, willen we dat verantwoordelijkheidsgevoel maar ook de verbinding verder aanwakkeren.

Elke volgende stap dieper in of verder uit de crisis gaat gepaard met zoeken en aftasten. Maar telkens opnieuw vinden we de juiste richting. En elkaar. Dat vraagt niet alleen verbinding, het vraagt ook veerkracht. Als team komen we sterker uit deze crisis, al zijn we er ons van bewust dat de emotionele weerslag waarschijnlijk nog komt.
Het is belangrijk de impact van COVID-19 voor medewerkers en artsen op de voet op te volgen. Daarom startten leidinggevenden vorige week al met online sessies in kleine groepjes om ervaringen te delen, veerkracht te versterken en de inzichten mee te nemen naar hun team. Leidinggevenden hebben niet alleen zelf een grote veerkracht nodig, zij moeten ook de kracht vinden om de bezorgdheden van een groep te dragen. Na deze eerste stap zetten we voor het hele team verder in op persoonlijke ontwikkeling. Want vanuit het bewustzijn van jezelf, kan je als mens beter afstemmen op de ander. De ervaring dat er verschillende brillen zijn om naar de realiteit te kijken, versterkt dialoog en begrip. Zo bouwen we verder aan een veerkrachtig en flexibel team dat zich ten volle inzet voor een positieve patiëntervaring.
Samen, respect en kwaliteit, voor Kliniek Sint-Jan blijven dat geen woorden, maar zijn het de waarden waarvoor wij staan.

Verbinding, connectie. Dat is voor mij de kern van de zorg en van een sterk team. Van mijn werk en van mijn persoonlijk leven. In verbinding met mezelf, kan ik connecteren met anderen.
Ook met jou, lieve lezer. Bij het begin van de lente, en dus van deze crisis, besliste ik om mijn verhaal hier te delen. Met focus op de feiten, maar vooral met oog voor verbinding en voor mensen en dingen die me raken. Zo werd mijn verhaal een houvast in tijden van twijfel. Voor mezelf, maar ook heel graag voor jou.

Je voudrais vous en dire plus sur les projets d’avenir de la Clinique Saint-Jean. C’est ainsi que je vous ai déjà permis de jeter un coup d’œil sur certains projets d’infrastructure et que j’ai écrit sur notre positionnement et notre engagement envers l’expérience patient. Aujourd’hui, je vous emmène à partir de cette crise vers notre vision et nos plans concernant nos gens.

Il est essentiel que les personnes puissent se développer. L’un des piliers de notre plan pluriannuel est donc l’investissement dans nos collaborateurs : prendre soin des personnes qui soignent. Cette crise renforce notre prise de conscience que cette orientation est la bonne. Surmonter en équipe cette crise et intégrer cette expérience intense dans notre plan pluriannuel. Parce que ce sont les personnes, les médecins et les collaborateurs qui sont les maillons des soins durables.

Notre objectif repose sur le « Connecting Leadership ». Cette crise prouve qu’en tant qu’équipes, nous pouvons déplacer des montagnes, mais aussi que chaque individu porte en lui une force incroyable. Le Connecting Leadership est basé sur la responsabilité de chacun. En nous concentrant davantage à l’avenir sur le bien-être et la résilience de chaque membre de nos équipes, nous voulons stimuler davantage ce sens des responsabilités, mais aussi le lien entre les personnes.

Chaque étape ultérieure qui soit ira plus en profondeur ou nous éloignera de la crise implique de la recherche et de l’exploration. Mais maintes et maintes fois, nous avons trouvé la bonne direction. Cela nécessite non seulement du lien mais également de la résilience. En tant qu’équipe, nous sortons renforcés de cette crise, même si nous sommes conscients de la possibilité d’un nouveau choc émotionnel.Il est important de surveiller étroitement l’impact du COVID-19 sur le personnel et les médecins. C’est pourquoi, la semaine dernière, les responsables ont commencé des sessions en ligne par petits groupes pour partager leurs expériences, renforcer la résilience et transmettre des informations. Non seulement les responsables eux-mêmes ont besoin de faire preuve d’une grande résilience, mais ils doivent également trouver la force de supporter les préoccupations d’un groupe. Après cette première étape, nous continuons à nous concentrer sur le développement personnel de l’ensemble des équipes. Parce qu’à partir de sa propre conscience des choses, chacun, en tant que personne, peut mieux s’adapter à l’autre. L’expérience qu’il existe différentes manières de regarder la réalité, renforce le dialogue et la compréhension. De cette façon, nous continuons à bâtir une équipe résiliente et flexible qui s’engage tout entière à offrir une expérience positive au patient. Ensemble, respect et qualité ne sont pas que des mots pour la Clinique Saint-Jean, mais bien les valeurs que nous défendons. 

Lien, connexion. C’est pour moi le cœur des préoccupations et le socle d’une équipe solide. De mon travail et de ma vie personnelle. En accord avec moi-même, je peux me connecter avec les autres.Mais aussi avec vous, cher lecteur. Au début du printemps, et donc de cette crise, j’ai décidé de partager mon histoire ici. Avec un accent sur les faits, mais surtout avec un regard sur le lien et sur les personnes et les choses qui me touchent. De cette façon, mon histoire est devenue une ligne directrice dans ces temps de doute. Pour moi, mais aussi très volontiers pour vous.

Puzzel – Puzzle

COVID-19 dwong ons bijna van de ene dag op de andere de reguliere ziekenhuiswerking stop te zetten. Dat was lastig, maar wel helder. Er was geen weg naast, we hadden geen alternatief. Soms was het zoeken. Maar die ene gemeenschappelijke vijand, dat ene doel bracht ons snel en steeds weer op dezelfde golflengte.

De dagelijkse ziekenhuiswerking heropstarten, betekent niet gewoon een omgekeerde beweging. Het vraagt wikken en wegen, plannen, luisteren en overeenkomen.
De heropstart van de consultaties verliep vlot en gestructureerd. Dat geeft ons het vertrouwen dat we dit stap voor stap kunnen opschalen. Vanaf halverwege deze week stond er ook weer een twintigtal ingrepen in het daghospitaal  op het programma.

Wat betreft de klassieke ingrepen, zijn alle urgente uiteraard mogelijk gebleven tijdens de COVID-19-crisis. Maar zo’n 700 noodzakelijke of niet-dringende ingrepen werden uitgesteld.
De heropstart van heelkundige ingrepen volgende week is complex en grijpt in op vele fronten.
Alleen al in het operatiekwartier moet de planning passen voor chirurgen, anesthesisten, zorg, poetspersoneel en natuurlijk de patiënt zelf. Ook de ploegen die de opnames regelen zijn betrokken partij. En ook in het proces van pre-operatie moet rekening gehouden met COVID-19 en eventuele testen. Dat zorgt voor andere of bijkomende stromen van patiënten.

Samen met de puzzel van het operatiekwartier, leggen we ook een andere puzzel. Zo moeten we rekening houden met het aantal beschikbare bedden, al dan niet op de intensieve afdeling. De overheid legt ons bovendien een bepaald quotum op van bedden die vrij moeten blijven voor COVID-19-patiënten. Want het versoepelen van de maatregelen betekent mogelijk dat het virus weer harder toeslaat.
En natuurlijk moeten we de ingrepen nauwgezet in evenwicht houden met de beschikbare handen en de stock van materiaal en medicatie. Terwijl we vroeger als ziekenhuis vrije toegang hadden tot beschermingsmaterialen en medicatie, wordt de voorraad nu gerantsoeneerd. Dat geeft een gevoel van beperking. Een gevoel dat toch sterk aangewakkerd en aanwezig is doorheen deze crisis en dat we dag na dag moeten toetsen aan de realiteit.

De juiste richting en het goede ritme vinden, is complex in deze fase van de heropstart. Ons collectieve doel maakt soms wat plaats voor ieders individuele voorkeuren en verwachtingen. Maar ook deze keer komen we tot connectie en overleg. Kunnen we de kracht van ‘samen’ weer aanboren. En vinden we elkaar op dezelfde golflengte.

Le COVID-19 nous a forcés à arrêter le travail hospitalier habituel quasi du jour au lendemain. C’était difficile, mais clair. Il n’y avait pas d’issue, nous n’avions pas d’alternative. Mais cet ennemi commun, cet objectif unique nous a rapidement et systématiquement placés sur la même longueur d’onde.

La reprise des activités normales de l’hôpital ne signifie pas simplement un retour en arrière. Il faut penser et soupeser, planifier, écouter et tomber d’accord.
Le redémarrage des consultations s’est déroulé sans heurts et de manière structurée. Cela nous donne la certitude que nous pouvons intensifier ce mouvement étape par étape. Au milieu de la semaine, vingt interventions chirurgicales figuraient au programme de l’hôpital de jour.

Toutes les interventions classiques urgentes sont bien sûr restées possibles pendant la crise du COVID-19. Cependant, quelque 700 interventions nécessaires ou non urgentes ont été reportées.
Le redémarrage des opérations chirurgicales la semaine prochaine est complexe et concerne de nombreux aspects.
Au quartier opératoire, la planification doit être adaptée aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux infirmiers, au personnel de nettoyage et bien sûr au patient lui-même. Les équipes qui organisent les admissions sont également impliquées. Et en préopératoire, il faut tenir compte du COVID-19 et de tests éventuels. Cela se traduit par des flux de patients différents ou supplémentaires.

En plus du puzzle du bloc opératoire, nous avons mis en place un autre puzzle. C’est ainsi que nous devons tenir compte du nombre de lits disponibles, que ce soit dans le service des soins intensifs ou ailleurs. Le gouvernement impose un certain quota sur les lits qui doivent rester disponibles pour les patients COVID-19 parce que l’assouplissement des mesures de déconfinement pourrait entraîner une attaque plus importante du virus.
Et bien sûr, nous devons équilibrer soigneusement les interventions avec les ressources humaines disponibles et le stock de matériel et de médicaments. En tant qu’hôpital, nous avions auparavant un accès libre aux matériaux de protection et aux médicaments, mais les stocks sont à présent rationnés. Cela procure un sentiment de limitation. Un sentiment qui nous remue toujours fortement et est constamment présent à travers cette crise et que nous devons confronter jour après jour à la réalité.

Trouver la bonne direction et le bon rythme est complexe à ce stade du redémarrage. Notre objectif collectif cède parfois le pas aux préférences et attentes individuelles de chacun. Mais cette fois encore, nous arrivons à nous connecter et à nous concerter. Il nous faut exploiter une fois de plus le pouvoir du « ensemble » pour nous retrouver sur la même longueur d’onde.

Ritme – Rythme

21.000.
Zoveel afspraken voor consultaties annuleerden we bij het begin van COVID-19.
En evenveel afspraken plannen we nu dus weer in.
Deze week zijn het er 3600. Om dan geleidelijk aan op te schalen. Daadkrachtig, gecontroleerd, maar niet overhaast.

Tijdens een crisis als deze wordt veel gecommuniceerd in cijfers, in statistieken. Maar achter al die cijfers gaan mensen schuil. In Kliniek Sint-Jan verliezen we hen niet uit het oog. Want in zorgzaam omgaan met mensen ligt onze essentie.
Die focus op patiëntbeleving is ook perfect mogelijk bij praktisch geregel. Zo kiezen we bij het annuleren of inplannen van al deze afspraken voor telefonisch contact. Dat geeft de kans om even te luisteren, te praten, te voelen hoe het gaat. Tijd en ruimte voor verbinding.

De eerste dagen van de consultaties verliepen vlot. De organisatie van het ziekenhuis werd aangepast. En iedereen paste zich op zijn beurt aan aan de organisatie: medewerkers, artsen, patiënten. En zo is de relance na een lange aanloop van start gegaan.
Het ritme verandert. De afbouw neemt steeds duidelijker vormen aan. COVID-19-afdelingen worden gesloten, de crisisinfrastructuur afgebouwd, teams herschikt.
En tegelijk is de opbouw nu echt ingezet. Met dus deze dagen de eerste consultaties en daghospitalisaties. En vanaf volgende week ook de heropstart van het operatiekwartier.
Al zijn we er ons van bewust dat het virus niet zal verdwijnen, we zetten nu volop stappen uit de crisis. De richting van onze focus verandert.

Dat brengt ons op een kantelpunt in denken en voelen. Het is belangrijk om de hoogdringendheid niet kunstmatig vast te houden. Een dagelijkse crisiscel was noodzakelijk met de komst van COVID-19. Een paar weken geleden beslisten we het weekend over te slaan. Sinds maandag drong een verschuiving van de ochtend naar de middag zich op om artsen beter beschikbaar te maken voor hun consultaties. En nu de dynamiek van beslissingen en deadlines verandert, voelen we de nood aan een lagere frequentie. Zo kunnen we onze focus en energie beter richten op wat is en op wat komt.

Ook mijn nood om mijn verhaal te delen neemt andere vormen aan. De hoogdringendheid is weg. Een goed moment om stil te staan bij het ritme van deze blogs. Natuurlijk wil en ga ik jullie nog veel vertellen. Maar ik wil me niet vastklampen aan hoe het was, ook hierin heb ik nood aan perspectief.
Je leest me voortaan dus niet meer dagelijks. Maar met een even grote overgave en in een ritme dat week na week klopt.
En dat perspectief? Misschien is mijn verjaardag eind mei wel een mooie kers op de taart van dit verhaal.

21 000.
Tel est le nombre de consultations que nous avons annulées au début du COVID-19.
Nous prévoyons à nouveau le même nombre de rendez-vous.
Cette semaine, il y en aura 3.600. Ensuite, cela évoluera progressivement. Décisif, contrôlé, mais pas précipité.

Lors d’une crise comme celle-ci, beaucoup de choses sont communiquées sous forme de chiffres, de statistiques. Mais des personnes se cachent derrière tous ces chiffres. Nous ne les perdons pas de vue à la Clinique Saint-Jean. Parce que prendre soin des gens est notre raison d’être.
Cette concentration sur l’expérience du patient est parfaitement compatible avec des dispositions pratiques. Par exemple, nous optons pour un contact téléphonique lors de l’annulation ou de la planification de tous ces rendez-vous. Cela donne l’occasion d’écouter, de parler, de sentir comment cela se passe. Temps et espace pour la connectivité.

Les premiers jours de consultations se sont bien déroulés. L’organisation de l’hôpital a été adaptée. Et chacun à son tour s’est adapté à l’organisation: collaborateurs, médecins, patients. Et donc la relance a commencé après une longue préparation.
Le rythme change. La décrue devient de plus en plus évidente. Les unités COVID-19 sont fermées, l’infrastructure de crise réduite, les équipes réorganisées.
Dans le même temps, la reconstruction a vraiment commencé avec ces premières consultations et hospitalisations de jour ; et à partir de la semaine prochaine le redémarrage du bloc opératoire.
Bien que nous soyons conscients que le virus ne disparaîtra pas, nous réfléchissons à de nombreuses mesures pour sortir de la crise. Nous réorientons nos points d’attention.

Cela nous amène à un tournant dans la réflexion et le ressenti. Il est important de ne pas maintenir le sentiment d’urgence artificiellement. Une cellule de crise quotidienne était nécessaire suite à l’arrivée du COVID-19. Il y a deux semaines, nous avons décidé de ne plus la réunir le week-end. Depuis lundi, nous devons rendre les médecins plus disponibles pour leurs consultations. Et maintenant que la dynamique des décisions et des délais évolue, nous ressentons le besoin de  diminuer la fréquence de ces réunions. De cette façon, nous pouvons mieux nous concentrer sur ce qui est et sur ce qui est à venir.

Mon besoin de partager mon histoire prend d’autres formes. L’urgence n’est plus là. Un bon moment pour réfléchir au rythme de ces blogs. Bien sûr, je veux continuer à vous en dire beaucoup. Mais je ne veux pas m’accrocher à ce que cela a été, j’ai aussi besoin de recul.
Vous ne me lirez plus tous les jours. Mais avec un engagement tout aussi intact et avec un rythme qui bat semaine après semaine.
Et avec cette perspective? Peut-être que mon anniversaire fin mai sera une belle cerise sur le gâteau de cette histoire.

Bouwen aan de toekomst – Construire l’avenir

COVID-19 wordt een ijkpunt zoals we er nog weinig of geen gekend hebben. Dat sluipt ook binnen in onze taal, denk maar aan het begrip post-COVID. Het is te vroeg om nu al te zeggen dat we in het ‘post-Coronatijdperk’ beland zijn. En al ben ik niet zo zeker dat we dit hoofdstuk definitief kunnen afsluiten, toch kijk ik graag vooruit naar wat komt, naar het strategisch meerjarenplan. Daar hebben we de voorbije weken stilaan de draad van kunnen oppakken.

De totale bouw-en verbouwingsplannen uit de doeken doen, zou ons te ver brengen. Maar wandel even met me mee voor een blik op de toekomst van onze gebouwen.
Een project dat al volop aan de gang is, zijn werkzaamheden aan technische installaties zoals liften, elektriciteit en verwarming. Behalve hier en daar wat beperkte, tijdelijke hinder, zijn deze ingrepen weinig tastbaar voor patiënten en bezoekers. Ze zijn echter wel prioritair om ons gebouw volledig aan te passen aan alle normen en verwachtingen van modern comfort.

Andere bouw- en verbouwingswerken binnen de kliniek zijn meer zichtbaar. Zo is de uitbouw van een nieuwe polikliniek een van de grote projecten in de nabije toekomst. De huidige polikliniek bevindt zich op kelderniveau. Om volop te kunnen inzetten op patiëntbeleving – ook een kernpunt in ons meerjarenplan – kijken we uit naar een polikliniek die daar helemaal op afgestemd is. In die nieuwe polikliniek zal de patiënt omringd zijn door daglicht, openheid en een rustige omgeving. Omdat de werken plaatsvinden in bestaande ruimtes, betekent dat een hele puzzel en een strikt doorschuifsysteem van werken en verhuismomenten. De doorstart van dit project verloopt vlot, zo zijn de eerste verhuisactiviteiten al bezig. Tegelijk geeft de timing na COVID-19 ons de kans om de bouwplannen nog te toetsen aan onze COVID-19-ervaringen. Zo kunnen we bijvoorbeeld optimaal inzetten op efficiëntie van ruimtes en het integreren van afstand.

Een ander verbouwingsproject voor de nabije toekomst is de radiotherapie-afdeling. Daar  zijn aanpassingen nodig voor het installeren van een nieuwe accelerator. Ook dit project loopt weinig vertraging op en we hopen het, zoals gepland, nog voor het bouwverlof rond te hebben. De eenheid palliatieve zorg, speerpunt in onze chronische zorgen, zal eind september volledig vernieuwd en afgestemd zijn op de patiëntbeleving.

Infrastructuurwerken van ons ziekenhuis worden goedgekeurd door de overheid. Zij komt voor een groot deel tussen in de investeringen en betaalt ze op lange termijn terug. Voor een voorfinanciering zitten we samen met banken. Nu COVID-19 de infrastructuurplannen- en investeringen enigszins hertekende, gaan we opnieuw met hen in gesprek.
Om de toekomst van de zorg in al zijn facetten gezond te houden rekent Kliniek Sint-Jan, samen met alle andere ziekenhuizen, op de nodige blijvende steun van de overheid.

Dat heet bouwen aan de toekomst. Kliniek Sint-Jan is er volop mee bezig.

Le COVID-19 deviendra une référence car nous en savons peu de choses, voire pas du tout. Il se glisse dans notre langage, il suffit de penser au terme post-COVID. Il est trop tôt pour dire maintenant que nous sommes entrés dans «l’ère post-Corona». Et même si je ne suis pas sûr que nous puissions clore définitivement ce chapitre, j’aime quand même regarder vers l’avenir, vers le plan stratégique pluriannuel. Nous en avons repris le fil ces dernières semaines.

Cela nous amènerait trop loin de dévoiler l’ensemble des plans de construction et de rénovation. Mais promenez-vous avec moi pour regarder le futur de nos bâtiments.
Un projet qui bat déjà son plein concerne les installations techniques telles que les ascenseurs, l’électricité et le chauffage. À l’exception de quelques nuisances temporaires et limitées ici et là, ces interventions ne sont pas très tangibles pour les patients et les visiteurs. Cependant, elles représentent une priorité pour adapter pleinement nos bâtiments à toutes les normes et attentes de confort moderne.

D’autres travaux de construction et de rénovation au sein de la Clinique sont plus visibles. Le développement d’une nouvelle polyclinique est l’un des projets majeurs dans un avenir proche. La polyclinique actuelle est située au sous-sol. Afin de nous concentrer pleinement sur l’expérience patient – un point clé de notre plan à long terme – nous nous réjouissons à l’idée d’une polycliniqueparfaitement adaptée. Dans cette nouvelle polyclinique, le patient bénéficiera de la lumière du jour, de dégagements et d’un environnement paisible. Vu que les travaux se déroulent dans des espaces existants, cela constitue tout un puzzle,  un système de transfert strict des chantiers et des périodes de délocalisation. Le démarrage de ce projet se déroule bien, les premières relocalisations sont déjà en cours. Dans le même temps, le calendrier post-COVID-19 nous donne l’occasion de confronter nos plans à nos expériences COVID-19. Par exemple, nous pouvons nous concentrer de manière optimale sur l’efficacité des espaces et l’intégration des distances.

Un autre projet de rénovation dans un avenir proche est le service de radiothérapie. Des adaptations sont nécessaires pour installer un nouvel accélérateur. Ce projet a pris un peu de retard et nous espérons le terminer comme prévu avant les congés du bâtiment. L’unité de soins palliatifs, qui est le fer de lance de nos soins chroniques, sera entièrement rénovée à la fin du mois de septembre et sera adaptée à l’expérience patient.

Les travaux d’infrastructure de notre hôpital ont été approuvés par les autorités. Dans une large mesure, elles interviennent dans les investissements et les financent sur le long terme. Nous travaillons avec les banques pour le préfinancement. Maintenant que le COVID-19 nous a amenés à légèrement repenser les plans d’infrastructure et les investissements, nous irons leur reparler.
Afin de garantir l’avenir des soins de santé sous toutes ses facettes, la Clinique Saint-Jean, à l’instar de tous les autres hôpitaux, compte sur le soutien continu et indispensable des autorités.

Cela s’appelle construire l’avenir. La Clinique Saint-Jean s’en occupe.

Andere ogen – Un autre regard

Wie met twee voeten in de zorg staat, is intussen erg vertrouwd met COVID-19, de protocollen en de vanzelfsprekende veiligheidsmaatregelen. Ondanks de angst die ook bij ons leefde, kijken wij naar het virus met een professionele zorgverlenersblik. Voortschrijdend inzicht heeft ons zoveel geleerd.
Wie nu lang niet in een ziekenhuis kwam, kijkt met andere ogen. En op een dag als deze, waarop de gewone zorg stilaan weer op gang komt, wil ik daar graag even bij stilstaan. Want in het begrijpen begint de zorgzaamheid. En net daarin ligt de kracht en de kern van Kliniek Sint-Jan.

Er zijn nog altijd mensen die de impact van COVID-19 onderschatten. Dat vind ik wel beangstigend. Maar de meeste mensen beseffen echt wel dat dit virus ernstig is. Zelfs al kennen ze geen COVID-19-patiënten in hun naaste omgeving, ze voelen wel de broosheid van het leven en nemen hun volle verantwoordelijkheid.
Dat verantwoordelijkheidsgevoel is belangrijk. Maar soms slaat het om naar angst en controledrang. En kan het zich vastzetten in wantrouwen. Wantrouwen tegenover de wandelaar die te dichtbij komt of tegenover de pakketbezorger aan de deur. Wantrouwen tegenover de winkelkar of tegenover de wachtende achter ons in de rij. Wantrouwen tegenover de betaalautomaat en tegenover de losse groenten in de supermarkt.

Angst en controledrang verlammen. Vertrouwen maakt leven leefbaar. Want als mens, als samenleving zullen we met het COVID-19-virus moeten leren samenleven. De fasen die ons uit de crisis weer naar het gewone leven zullen brengen, moeten gecontroleerd en overdacht gebeuren. En ongetwijfeld zal elke stap naar het nieuwe leven aarzelend zijn. Maar we mogen er ook op vertrouwen dat het leven en de toestroom van mensen zich deels vanzelf zal reguleren.

Achter de schermen zijn we al weken bezig met de heropstart. Voor patiënten die vandaag voor het eerst weer in het ziekenhuis komen voor een consultatie of een ingreep voelt dat anders. Voor hen zijn die stappen, die langzame opbouw en de constante zorg voor veiligheid niet tastbaar. Maar ze zijn er wel. En het is goed daarop te vertrouwen.
Maar naast alles wat we kunnen controleren – wat wij als ziekenhuis ten volle doen – is het ook goed om rust te vinden in dit nieuwe leven. Je kan immers niet buitenkomen zonder iets aan te raken. Je kan je adem niet inhouden tot je weer thuis bent. Je kan als bezoeker alleen aandachtig zijn en je verantwoordelijkheid nemen om de kans op besmetting voor jezelf en de anderen te beperken.
Dus was regelmatig je handen en laat je gezond verstand spreken.
En tot slot nog dit:
Hou afstand en zorg goed voor elkaar.
Hou afstand maar zorg goed voor elkaar.
Beide kloppen. Voel maar.

Ceux qui ont les deux pieds dans les soins de santé connaissent maintenant très bien le COVID-19, les protocoles et les mesures de sécurité évidentes. Malgré la peur qui fait partie intégrante de notre vécu, nous jetons  un regard de professionnel sur le virus. Au fur et à mesure, ce regard nous a tant appris. Quiconque n’est pas venu dans un hôpital depuis longtemps, le regardera avec des yeux différents. Et en ce jour, alors que les soins habituels recommencent lentement, j’aimerais m’attarder là-dessus. Parce que c’est dans la compréhension que commence l’attention. Et c’est précisément là que réside la force et le cœur de la Clinique Saint-Jean.

Il y a encore des personnes qui sous-estiment l’impact du COVID-19. Je trouve cela effrayant. Mais la plupart des gens se rendent compte que ce virus est dangereux. Même s’ils ne connaissent aucun patient atteint du COVID-19 dans leur environnement immédiat, ils ressentent la fragilité de la vie et prennent leur entière responsabilité.
Ce sens des responsabilités est important. Mais parfois, cela se transforme en peur et en besoin de contrôle. Et on peut ainsi rester coincé dans une attitude de méfiance. Méfiance à l’égard du promeneur qui s’approche trop près ou du livreur de colis à la porte. Méfiance envers le caddie ou les gens qui font la queue derrière nous. Méfiance à l’égard du terminal de paiement et des légumes en vrac dans le supermarché.

Il faut bloquer la peur et l’envie de tout contrôler. La confiance aide à vivre. Parce qu’en tant que personne, en tant que société, nous devons apprendre à vivre avec le COVID-19. Les phases qui nous ramèneront à la vie normale après la crise doivent être contrôlées et prises en compte. Et sans aucun doute, chaque étape vers la nouvelle vie sera remplie d’hésitations. Mais nous pouvons oser croire que la vie et le flux des personnes se régulariseront d’eux-mêmes.

Depuis des semaines, nous préparons le redémarrage dans les coulisses. C’est différent pour les patients qui reviennent aujourd’hui pour la première fois à l’hôpital pour une consultation ou une intervention chirurgicale. Pour eux, ces étapes, la lente reconstruction et le souci constant de la sécurité ne sont pas tangibles. Mais tout cela est bien là. Et il est bon de s’y fier.
Mais en plus de tout ce que nous pouvons contrôler – ce que nous, en tant qu’hôpital, faisons au maximum -, il est bon de retrouver la paix dans cette nouvelle vie. Après tout, vous ne pouvez pas sortir sans rien toucher. Vous ne pouvez pas retenir votre souffle avant de rentrer chez vous. En tant que visiteur, vous ne pouvez qu’être attentif et responsable pour limiter les risques de contamination pour vous et pour les autres.
Alors lavez-vous les mains régulièrement et laissez parler votre bon sens.
Et enfin ceci:
Gardez vos distances et prenez bien soin les uns des autres.
Gardez vos distances mais prenez bien soin les uns des autres.
Les deux sont corrects. A vous de le ressentir.

Opluchting – Soulagement

De voorbije weken heerste er in het ziekenhuis en onder artsen een positieve spanning. Er was de opluchting dat noodzakelijke zorg niet langer uitgesteld zou worden. En tegelijk was er ook de zin om de draad van het gewone leven en het zo vertrouwde werk weer op te pakken.
De heropstart van uitgestelde consultaties en (niet-dringende) ingrepen stond in de steigers. Protocollen werden uitgewerkt, medische prioriteiten besproken en de praktische organisatie in handen genomen. Alleen op de concrete voorwaarden van de overheid was het nog even wachten. Die bereikten ons donderdagochtend.

En zo gaan vanaf morgen de consultaties weer gefaseerd van start. Alle patiënten van wie een consultatie geannuleerd werd, zijn of worden stap voor stap persoonlijk gecontacteerd en ingepland. Ook nieuwe consultaties schuiven we op een doordachte manier in deze planning.
En onverwacht – maar wij zijn erg tevreden met dit bericht van de overheid – zal ook het daghospitaal vanaf morgen weer actief zijn.

De heropstart van de consultaties en het daghospitaal betekent niet alleen een strikte planning maar ook een hele reorganisatie.
En natuurlijk nemen we voor de bescherming van patiënten, medewerkers en artsen alle maatregelen in acht. Een veilige afstand en handen wassen zijn daarin cruciaal. Daar blijven we volop rond sensibiliseren. Wie symptomen van COVID-19 vertoont, vragen we om zijn afspraak telefonisch te annuleren en uit te stellen.

Het aantal aanwezige patiënten beperken we door slechts een gelimiteerd aantal consultaties per uur in te plannen. Zo bieden we ook tussen twee patiënten tijd en ruimte om de beschermingsmaatregelen te garanderen. Wachtzalen werden aangepast om een veilige afstand te bewaren. Bij aankomst krijgen patiënten een persoonlijk onthaal, een mondmasker en de kans om de handen te ontsmetten. En op cruciale kruispunten in het ziekenhuis zijn medewerkers aanwezig om patiënten te begeleiden of vragen te beantwoorden.

Dit weekend doen we de laatste aanpassingen en checks en dan zijn we er helemaal klaar voor, voor de geleidelijke terugkeer naar de gewone zorg.
Aan ons team en onze artsen: dankjewel voor jullie oeverloze inzet!
Aan onze patiënten: dankjewel voor jullie vertrouwen!
En wees gerust, stel de zorg die nodig is niet langer uit.
We zien jullie graag
gauw weer terug!

Ces dernières semaines, nous avons vécu des tensions positives à l’hôpital et parmi les médecins. C’est un soulagement que les soins nécessaires ne doivent plus être retardés. En même temps, cela fait du sens de reprendre le fil de la vie ordinaire et le travail si familier.
Le redémarrage des consultations reportées et des interventions (non urgentes) est en cours. Des protocoles ont été élaborés, les priorités médicales discutées et l’organisation pratique a été mise sur pied. Seules les modalités concrètes édictées par le gouvernement étaient encore attendues. Elles nous sont parvenues ce jeudi matin.

Et ainsi les consultations reprendront par phases à partir de demain. Tous les patients dont la consultation a été annulée ont été ou seront contactés et ces consultations seront replanifiées étape par étape. Nous incluons également de manière réfléchie les nouvelles consultations dans cette planification.
Et de façon inattendue – mais nous sommes très satisfaits de ce message du gouvernement – l’hôpital de jour sera à nouveau opérationnel à partir de demain.


Le redémarrage des consultations et de l’hôpital de jour requièrent non seulement une planification rigoureuse mais aussi une réorganisation complète.
Et bien sûr, nous prenons toutes les mesures pour protéger les patients, les collaborateurs et les médecins. Une distance de sécurité et le lavage des mains sont cruciaux à cet égard. Nous continuerons la sensibilisation à ce sujet. Si vous présentez des symptômes de COVID-19, nous vous demandons d’annuler votre rendez-vous par téléphone et de le reporter.


Nous limitons le nombre de patients présents en ne programmant qu’un nombre déterminé de consultations par heure. De cette façon, nous offrons du temps et de l’espace entre deux patients de manière à garantir les mesures de protection. Les salles d’attente ont été adaptées pour maintenir une distance de sécurité. À leur arrivée, les patients reçoivent un accueil personnalisé, un masque buccal et la possibilité de se désinfecter les mains. Et des collaborateurs sont présents aux intersections cruciales de l’hôpital pour guider les patients ou répondre aux questions.


Ce week-end, nous faisons les derniers ajustements et vérifications de manière à être tout à fait prêts pour le retour progressif à des soins normaux.
À notre équipe et à nos médecins: merci pour votre engagement sans limite !
À nos patients: merci pour votre confiance!
Et rassurez-vous, ne retardez pas les soins dont vous avez besoin.
Au plaisir de vous voir
bientôt de retour!

 

Feest! – Fête!

Mijn ouderlijke gezin is een warm nest. Een vat vol gevoel maar ook een geweldige wiskundige berekening. Een toevallige berekening wel. Laat me dat even uitleggen. Ik (als oudste), mijn broer Dieter en mijn zussen Katelijne en Linde werden met telkens twee jaar tussentijd geboren. En al onze verjaardagen – ook die van mijn ouders – vallen binnen twee maanden van het jaar. Van half maart tot eind mei hangt dus niet alleen de lente in de lucht maar ook een feestelijke verjaardagsstemming.

Om het aantal feestjes binnen de perken te houden, hebben we zowat dertig jaar geleden beslist om op één dag de bloemetjes buiten te zetten voor al onze verjaardagen. Dat doen we op 1 mei. En jaar na jaar maken we er een echte gezinsdag van, onder ons zessen. Om de beurt neemt mijn vader, mijn moeder of een van de vier kinderen – kind zijn is iets dat nooit overgaat – de organisatie van de dag in handen. De enige voorwaarde is dat we de feestelijke uitstap op één dag rond krijgen en dat we het leven vieren met een lekker diner. Maar verder laten we ons graag verrassen door de organisator van het jaar, door een andere stad, een vleugje cultuur, door onbekende plekjes. Maar in vertrouwd en deugddoend gezelschap.

Deze lente is anders. En toch ook niet. Vandaag vieren we ons bijzondere verjaardagsfeest elk vanuit ons huis. Maar toch samen. Zo benieuwd wat mijn broer van dit feestje zal maken.
En nee, onze huisgenoten moeten de deur niet uit. Maar het blijft toch vooral een dag onder ons.
Ik geef dit weekend graag een kleine inkijk met wat foto’s.
Maar nu eerst: feest!

La famille de mes parents constitue un nid chaleureux. Un tonneau plein de sensations mais aussi un grand calcul mathématique. Un calcul accidentel. Permettez-moi d’expliquer cela. Moi (l’aînée), mon frère Dieter et mes sœurs Katelijne et Linde sommes nés à deux ans d’intervalle. Et tous nos anniversaires – y compris ceux de mes parents – tombent dans un intervalle de deux mois. Ainsi, de la mi-mars à la fin mai, non seulement le printemps est dans l’air, mais il existe également une ambiance festive d’anniversaires.

Pour maîtriser le nombre de ces festivités, nous avons décidé il y a une trentaine d’années de fleurir tous nos anniversaires le même jour, le 1er mai. Et année après année, nous en faisons une vraie journée familiale pour nous six. Chacun à son tour, mon père, ma mère ou l’un des quatre enfants – être un enfant est une chose qui ne passe jamais – prend en charge l’organisation de la journée. La seule condition est que nous terminions ce voyage festif en une seule journée et que nous célébrions la vie avec un bon repas. Mais par ailleurs, nous aimons être surpris par l’organisateur de l’année, par une ville différente, par une touche de culture, par des lieux inconnus. Mais en compagnie familière et agréable.

Ce printemps-ci est différent. Et pourtant pas vraiment. Aujourd’hui, nous célébrons notre fête anniversaire chacun dans notre foyer. Mais toujours ensemble. Tellement curieuse de voir ce que mon frère fera de cette fête.
Et non, nos colocataires ne devront pas quitter la maison. Mais cela reste surtout une journée entre nous.
Je vous en donnerai un petit aperçu ce week-end avec quelques photos.
Mais place à la fête!