samen, ook nu – ensemble, aujourd’hui également

Samen. Solidariteit. Vertrouwen.
Zorgzame betrokkenheid van mensen bij elkaar.
Dat was covid-19 bijna een jaar geleden.

Mijlenver verwijderd daarvan lijken we op dit moment. En wat vind ik dat pijnlijk om te zien. Natuurlijk lopen ze voorlopig nog wat moeizaam, de immense logistieke processen van de vaccinatie. Dat maakt nerveus, misschien schept het verwarring. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zich zal stabiliseren. Dat het alleen wat tijd nodig heeft. Ook al zijn we moe, het moe.

Maar samen met het vaccinatieproces dat zich op gang trekt, ontspint zich de discussie over de vaccinatieplicht. Ze vergroot de kloof tussen mensen en groepen. Tussen Noord en Zuid, tussen culturen, tussen mensen met meer en mensen met minder kansen in deze maatschappij. En dan heb ik het niet over de heel kleine groep die zich vastklampt aan foute informatie. Wel over mensen die terughoudend zijn of twijfelen vanuit een culturele of religieuze achtergrond. Zoals er een jaar geleden solidariteit was. Zo groeide intussen het zwart-witdenken, het wij-zijgevoel. En in deze discussie wordt dat nog meer scherpgesteld.

Beeld je in. Je moeder woont in een woonzorgcentrum waar de vaccinatiebereidheid van medewerkers lager is dan in een woonzorgcentrum een stad verderop. Om die reden wordt er beslist de maatregelen nog niet te versoepelen. Natuurlijk geeft dat wrevel, natuurlijk ben je boos. Samen met andere familieleden van bewoners. Dat is zo menselijk. Een zondebok laat zich makkelijk vinden. Wij komen nog maar eens tegenover zij te staan.

Vanuit mijn groot hart voor mensen en minderheden wil ik ervoor pleiten: laat het zover niet komen. Ik heb een sterk geloof in mensen. Als manager in veranderingstrajecten ben ik voorstander van samen groeien, ook in keuzes. Dat vraagt tijd. Maar die tijd hebben we niet in dit vaccinatieproces. Als we de solidariteit niet afdwingen, vrees ik dat de tweespalt groter wordt. Dat de kloof tussen meningen ons nog verder uit elkaar zal drijven. Daarom pleit ik vurig voor de vaccinatieplicht. Niet als noodmaatregel binnen enkele maanden. Maar nu. Op dit moment, als bewuste maatregel bij de start van de vaccinatiecampagne. Als een bewuste keuze voor medemenselijkheid en verdraagzaamheid.

Natuurlijk moet die vaccinatieplicht hand in hand blijven gaan met sensibilisering.                                                                                                                    Sensibilisering over de betrouwbaarheid van het vaccin, dat dankzij een ongeziene bundeling van krachten perfect getest en veilig is. En waarbij eventuele typische vaccinatiebijwerkingen echt niet opwegen tegen het doormaken of doorgeven van covid-19.
Zoals we onze kinderen laten inenten tegen mazelen of rodehond omdat de ziekte levensgevaarlijk is om als volwassene door te maken. Zoals we ons die verre reis niet ontzeggen uit schrik voor een vaccin tegen gele koorts. Zo mogen we ook vertrouwen op dit vaccin.

Sensibilisering over de noodzaak van het vaccin. Zoals we jaar na jaar een griepspuit laten zetten om kwetsbare mensen – ouderen, risicopatiënten – rondom ons te beschermen.
Zo is het belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen om ook in covid-19 de groepsimmuniteit te bereiken. Dit jaar voor het eerst maar ik vermoed dat het vaccin zich nog zal herhalen om deze ongeziene pandemie de komende jaren het hoofd te bieden.

Dankzij een opgelegde solidariteit – een verplichte vaccinatie – kunnen we de snelheid maken die nu zo nodig is. Wetenschap is wetenschap. Religie religie. En cultuur cultuur. Zij hebben elk hun grote waarde. Maar in dit verhaal van vaccinatie is het zo belangrijk ze los te koppelen.

Vanuit mijn grote verlangen naar verdraagzaamheid en mijn doorgedreven inzet voor inclusie doe ik graag een warme oproep.
Laten we elkaar meenemen in dit vaccinatieverhaal.
Zoveel liever dan later mensen, groepen met de vinger te wijzen.
Laten we vanuit een grote zorgzaamheid voor elkaar onze verschillen omarmen.
Als we weer willen samenleven, moeten we ook hier samen door.

Ensemble. Solidarité. Confiance.
Implication attentive de gens réunis.
Le covid-19, il y a presque un an.

Actuellement, cela nous paraît une éternité. Que cela me fait de la peine. Les procédures logistiques immenses de vaccination se déploient encore péniblement. Ça rend nerveux, ça crée peut-être de la confusion. Nonobstant, je suis convaincue que cela va se stabiliser. Que cela prendra le temps qu’il faudra. Même si nous sommes fatigués et que nous nous en sommes lassés.

Un débat sur l’obligation vaccinale s’instaure alors que le processus de vaccination se lance. L’écart séparant les gens, les groupes, s’étend. Le Nord du Sud, les cultures entre elles, les gens avec plus d’occasions de ceux avec moins d’occasions dans la société.
Il ne s’agit même pas du petit groupe qui s’accroche aux fausses informations mais par contre de ceux qui sont réticents ou hésitants, inspirés par une culture ou religion.
L’option du ‘noir ou blanc’, le ‘nous face à eux’ s’installait tout comme, il y un an, la solidarité. Ce débat l’accentue davantage.

Imagines que ta maman habite une maison de soins où la volonté vaccinale des collaborateurs est moindre que celle d’une maison de soins d’une ville avoisinante. Pour cette raison, décision est prise de ne pas encore assouplir les mesures. C’est évident que cela entraîne un mécontentement. C’est sûr que tu es fâché. Tout comme les autres familles des résidents. C’est tellement humain. C’est facile de trouver un bouc émissaire. C’est à nouveau le ‘nous face à eux’.

Mon cœur pour les gens et les minorités me pousse à recommander d’éviter d’en arriver là. Je crois en l’être humain. Je préconise, en tant que gestionnaire des trajets des changements, d’évoluer ensemble, aussi bien dans les choix à faire. Ça prend du temps. Du temps qui nous manque dans ce processus de vaccination. Je crains une plus grande discordance si nous n’imposons pas la solidarité. Je crains que l’écart entres les opinions nous divisera encore plus. C’est pourquoi je préconise vivement l’obligation vaccinale. Pas comme une mesure d’urgence d’ici quelques mois mais aujourd’hui, maintenant comme une mesure considérée en début de la campagne de vaccination et comme une mesure pertinente à la notion d’humanité et de tolérance.

Il est évident que l’obligation vaccinale va de pair avec une campagne de sensibilisation autour de la fiabilité du vaccin. Des efforts conjoints ont permis de le tester, de démontrer son innocuité et de constater que les effets secondaires éventuels sont loin de contrebalancer l’atteinte ou la transmission du covid-19.
Tout comme on fait vacciner nos enfants contre la rougeole ou la rubéole, maladies graves chez l’adulte en l’absence de vaccination. Tout comme on se fait vacciner contre la fièvre jaune pour entreprendre un voyage lointain. On peut donc faire confiance au vaccin.

Sensibiliser autour de la nécessité du vaccin. Tout comme on se fait vacciner annuellement contre la grippe pour protéger les gens vulnérables, âgés, les patients à risque autour de nous.
Il est donc important de pouvoir compter les uns sur les autres pour atteindre l’immunité collective contre le covid-19. Premières vaccinations cette année mais je suppose que d’autres vaccinations seront nécessaires pour surmonter, les années à venir, cette pandémie sans précédent.

Une solidarité imposée – l’obligation vaccinale – nous permettrait d’accélérer. Ce qui scientifique est scientifique, religieux est religieux, culturel est culturel, avec leur propre valeur. Mais dans la controverse de la vaccination, il est important de les dissocier.

J’ai un grand désir de tolérance et une grande motivation pour l’inclusion.
C’est pourquoi j’incite vivement amener tout le monde dans l’histoire de la vaccination.
Plutôt ça que de devoir reprocher, plus tard, des gens, des communautés.
Embrassons nos différences guidés par un grand souci de bienveillance.
Nous devons passer ce cap ensemble si nous voulons vivre ensemble

 

Drie stromen – Trois flux

Sinds de lente van 2020 doorstonden we de ene storm na de andere. Stond het water ons soms aan de lippen. Maar tussen de regels van mijn blogteksten vorig jaar bleef je mijn vertrouwen en mijn hoop lezen. Nu – met de vaccinaties in het vooruitzicht – wordt die hoop eindelijk tastbaar.

In de zomer van vorig jaar stelde Belfius Insurance – fijne buren van Kliniek Sint-Jan – de Pacheco-gebouwen ter beschikking als testcentrum. En dat blijft nog steeds zo, zowel voor symptomatische als voor asymptomatische personen.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Kabinet van Volksgezondheid gaven bovendien groen licht voor de uitbouw en de opstart van twee extra diensten op deze locatie.
En zo openen we er op 2 februari 2021 – in gescheiden stromen – ook een vaccinatiecentrum en een distributiecentrum.

Met man en macht werd het gebouw de voorbije weken omgebouwd en ingericht.
De infrastructuur en de bijhorende logistieke organisatie maken het mogelijk dat er verschillende soorten vaccins bewaard kunnen worden volgens hun specifieke condities, zoals temperatuur. Na bereiding en behandeling ervan, zal van daaruit de distributie van de vaccins gebeuren voor Brussel.
Elk vaccin wordt niet alleen op specifieke wijze bewaard en behandeld, het heeft ook zijn eigen toedieningsinstructies: een of twee doses, een andere tussentijd. Dat vraagt een nauwgezette opvolging door het team van Kliniek Sint-Jan, onder de hoede van de apotheek.
In het nieuwe vaccinatiecentrum komen eerst mensen uit de Brusselse eerstelijnszorg aan de beurt. Nadien volgen – volgens de stappenplannen en op uitnodiging van de overheid – andere groepen, te beginnen met 65-plussers en risicogroepen.
In de hele vaccinatiecampagne willen wij als ziekenhuis in hartje Brussel ook de meest kwetsbaren, zoals mensen zonder wettig verblijf, niet vergeten. Samen met de overheden en het middenveld bekijken we hoe we ook hen zo goed mogelijk kunnen bereiken.


Weken van intense voorbereidingen gingen vooraf aan de opening van het vaccinatiecentrum en de logistieke hub. Met de voorbije dagen nog de opleiding van nieuwe collega’s, heldere signalisatie van de drie aparte stromen, de puntjes op de iT-infrastructuur en een grote schoonmaak. Maar wat geeft het energie en moed om dit te doen. Om met een gespecialiseerd team de vaccinaties te organiseren en op te volgen, in de meest zorgzame omstandigheden en volgens het ritme van de aanlevering van vaccins.

Een warme dankjewel aan Belfius Insurance, voor hun gulheid.
En aan de zovele medewerkers van Kliniek Sint-Jan voor hun gedrevenheid. Elk van hen vormt een onmisbare schakel in de ketting van zorg, vaccinatie, distributie en testing.
Want intussen blijft ook de zorg in het ziekenhuis zelf op volle toeren draaien. En zijn we gestart met de vaccinatie van medewerkers. Niet per volledige dienst, want net als bij andere vaccinaties bestaat de kans op typische kleine bijwerkingen. Wel zo pragmatisch en efficiënt mogelijk.
Een enquête onder medewerkers leerde ons dat 70% ja zei tegen een vaccin, 10% koos er op dat moment niet voor en 20% twijfelde nog. Dan is het belangrijk om in dialoog te gaan, om de wetenschap te laten spreken. Want net als buiten de ziekenhuiscontext hopen we binnen de ziekenhuismuren door vaccinatie van 70% van de mensen tot groepsimmuniteit te komen.

Het vooruitzicht van de vaccinaties maakt mensen ongeduldig, het kan niet snel genoeg gaan. Dat is heel begrijpelijk, na zo’n lange tijd van stilstaan. Maar ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ schreef Willem Elsschot al. Het gaat soms trager dan we zouden willen, de hele wereld wacht op vaccinatie, logge logistieke processen trekken zich op gang.
Maar dag na dag komt een nieuwe lente dichterbij.

Depuis le printemps 2020 nous avons surmonté tempête après tempête. Nous pensions parfois se noyer. Mais on a toujours su lire, entre les lignes des blogs, ma confiance et mon espoir. Cet espoir devient finalement tangible dans la perspective des vaccinations.

C’est en été dernier que Belfius Insurance – qui sont d’excellents voisins de la Clinique Saint-Jean – met à disposition les bâtiments Pachéco comme centre de test. Ceci reste tel quel, aussi bien pour des personnes symptomatiques qu’asymptomatiques.
Par ailleurs, la Commission Communautaire Commune (CCC) et le Cabinet de la Santé publique ont donné feu vert pour y développer et démarrer deux services supplémentaires. C’est ainsi qu’un centre de vaccination ainsi qu’un centre de distribution – avec deux flux séparés – ouvriront le 2 février 2021.

Ces dernières semaines, tout a été mis en œuvre pour transformer et aménager le bâtiment.
L’infrastructure et l’organisation logistique concomitante permettent le stockage de différents types de vaccins suivant leurs conditions spécifiques, telle que la température. C’est le centre d’où les vaccins seront distribués, après préparation et traitement, pour le tout Bruxelles. Non seulement chaque vaccin est conservé et traité de façon spécifique mais également doté de ses propres instructions d’administration : une ou deux doses avec intervalle différent. Un suivi attentif par l’équipe de la Clinique Saint-Jean est requis, sous la surveillance de la pharmacie.
Ce nouveau centre de vaccination accueillera d’abord les dispensaires de soins primaires à Bruxelles. Suivront – d’après la feuille de route et la convocation du gouvernement – d’autres groupes, à commencer par les plus de 65 ans et les groupes à risque.
Nous désirons – en tant qu’hôpital au cœur de Bruxelles – ne pas oublier les plus vulnérables tels que les gens sans résidence légale. Nous examinons avec les autorités et la société civile comment les atteindre au mieux.

L’ouverture du centre de vaccination et du hub logistique a été précédée de semaines préparatoires intenses. Les jours précédents ont été consacrés à une formation de futurs collègues, une signalisation claire et nette des trois flux séparés, une finalisation de l’infrastructure IT et un grand nettoyage. Quels énergie et courage cela nous procure. Organiser et faire le suivi des vaccinations avec une équipe spécialisée, dans des conditions respectueuses de soins et suivant le rythme de l’approvisionnement des vaccins.

A Belfius Insurance, un chaleureux merci pour leur générosité.
Aux innombrables collaborateurs de la Clinique Saint-Jean pour leur ambition. Chacun d’entre eux est un maillon indispensable dans la chaîne de soins, vaccination, distribution et testing.
N’oublions pas, qu’entre-temps, les soins à l’hôpital continuent sans cesse et que la vaccination des collaborateurs a commencé. La vaccination ne concerne guère une équipe entière vu le risque d’effets secondaires mineurs, comme pour les autres vaccinations, mais le plus pragmatique et efficacement possible.

Une enquête parmi les collaborateurs a révélé 70% de ‘oui’, 10% de ‘non’ et 20% de ‘je ne sais pas encore’. C’est alors qu’il faut entamer le dialogue, écouter la science. Nous espérons en effet d’arriver au sein de la clinique – tout comme à l’extérieur de la clinique -, à l’immunité de groupe en vaccinant 70% des gens.

La perspective des vaccinations se fait trop attendre et nous rend impatients ce qui est tout à fait compréhensible après toute cette période de statu quo. Voici ce qu’écrivait Willem Elsschot : ‘des lois et des contraintes s’interposent entre le rêve et l’action’. Nous espérions que cela avance, le monde entier attend une vaccination, de lourds processus logistiques se mettent en route. Mais un nouvel printemps s’approche, jour après jour.

Toen en nu – Autrefois et maintenant

Komma.
Dat was de titel van mijn laatste tekst hier in juni 2020.
Daarmee zette ik een punt achter tientallen fragmenten die ik schreef en deelde. Als een inkijk in mijn leven en werk in de vuurlinie van covid-19.
Uit die teksten groeide het boek ‘De helden van vandaag. Mijn covid-19-verhaal als CEO van Kliniek Sint-Jan.’ Het verscheen in de herfst, toen een volgende covid-19-golf ons alweer overspoelde.

Dat was toen. En nu, maanden na die komma, is het verhaal van covid-19 nog niet voorbij. Maar het krijgt een nieuwe wending en wij stilaan weer een toekomst.

Net daarom, net nu, pak ik de draad van het schrijven weer op.
Omdat de vele fijne reacties op het boek me verwarmen en aanmoedigen mijn verhaal te delen met de wereld.
Omdat het me helpt mijn gedachten te ordenen, mijn ervaringen vast te houden en het perspectief te bewaren.
Omdat dit niet alleen mijn verhaal is, maar het verhaal van mensen en een sterk team in een verwarrende tijd. Een verhaal als een bijzonder tijdsdocument.
En omdat woorden de kracht hebben om te verbinden ben ik blij jou hier weer te ontmoeten.

Intussen is er zoveel gebeurd, veranderd en gebleven. Dat moet ik je niet vertellen. Of toch even.

We hebben als ziekenhuis, als team veel geleerd uit de eerste golf.
Hoe ontmoedigend het is de covid-capaciteit af te bouwen om ze bij een nieuwe golf toch weer te moeten opstarten, bijvoorbeeld. En hoe essentieel we het vinden om de reguliere zorg te blijven aanbieden. Dat al wie ziek is – hoe of wat of wanneer dan ook – bij ons terecht moet blijven kunnen. Ook als team voelen we ons sinds toen sterker dan ooit. Of hoe deze crisis het fundament legt voor de toekomst van Kliniek Sint-Jan.

Het geduld en de moed van mensen zijn zwaar op de proef gesteld. Dat merk ik ook in mijn persoonlijk leven. Mijn man Bernard werkt sinds maart vorig jaar van thuis uit. Dat isolement weegt toch wel. Maar we prijzen onszelf gelukkig dat we de ruimte en de mogelijkheden hebben om comfortabel te wonen, te werken, te leven.
In tegenstelling tot de eerste golf, wonen de kinderen thuis. En ze zijn jong genoeg om gewoon naar school te kunnen, gelukkig. Helemaal anders is dat voor studenten, zoals de eerstejaars van de richting Office Management aan wie ik vorig semester het vak Bedrijfsorganisatie doceerde. Ook die ervaring verweef ik graag in deze teksten.
En natuurlijk: ik mis knuffels, vrienden, familie, restaurant- of cafébezoek, het spontane leven.
Maar er zijn nieuwe vooruitzichten, er is hoop nu. Dat helpt om vol te houden. Samen.

Wees weer welkom om me te lezen hier.
Wil je graag lezen wat voorafging, dat kan op deze website. Of natuurlijk ook in het boek ‘De helden van vandaag. Mijn covid-19-verhaal als CEO van Kliniek Sint-Jan.’ Tussen de teksten vind je er prachtige kunstwerken van mijn zus Katelijne.
Je kan het boek eenvoudig bestellen via dit formulier. Na betaling van €20 ontvang je het thuis in de brievenbus. De opbrengst gaat uiteraard integraal naar Kliniek Sint-Jan. Meer bepaald naar projecten die de weerbaarheid van medewerkers en het psychologisch welzijn van patiënten en hun families bevorderen. Dankjewel voor je steun.

….

Virgule.
C’était le titre de mon dernier texte en juin 2020.
C’était le point final après des dizaines de morceaux écrits et partagés. Comme un accès à ma vie et mon travail dans la ligne de tir du covid-19.
Ces textes se sont concrétisés dans un livre intitulé ‘Les héros d’aujourd’hui. Mon récit du covid-19 comme CEO de la Clinique Saint-Jean’. L’ouvrage est paru en automne pendant qu’une nouvelle vague du covid-19 nous submergeait déjà.

C’était autrefois.
Des mois après cette virgule, l’histoire du covid-19 n’est pas encore terminée. Nouvelle tournure de la pandémie et pour nous, petit-à-petit, un avenir.

C’est pourquoi, maintenant précisément, je recommence l’écriture.
Parce que les multiples réactions agréables au livre me réchauffent et m’encouragent à partager mon histoire avec le monde.
Parce que cela m’aide à ranger mes pensées, à garder mes expériences et à garder à l’esprit les perspectives envisagées.
Parce que ce n’est pas uniquement mon histoire mais celle de gens et d’une équipe solide dans une période confuse. Un livre comme un document d’une époque particulière.
Je suis contente de vous retrouver ici, grâce à la capacité de connexion des mots.

Entre-temps, tant de choses se sont passées, ont changé ou sont restées inchangées. Inutile de vous le dire. Ou rapidement alors.

La clinique et l’équipe ont appris tant de choses de la première vague.
Comme il fut décevant de réduire la capacité du covid pour devoir la ré-implémenter pendant une nouvelle vague.
Comment nous sommes persuadés de devoir continuer à garantir des soins réguliers. Que chaque malade – n’importe la façon, le pourquoi ou le moment – puisse toujours s’adresser à nous. L’équipe se sent plus forte que jamais. Voilà comment cette crise pose les bases de l’avenir de la Clinique Saint-Jean.

La patience et le courage sont mis à rude épreuve. Je l’éprouve même dans ma vie privée. Bernard, mon mari, fait du télétravail depuis le mois de mars dernier. Cet isolement n’est pas négligeable. Nous nous réjouissons d’avoir l’espace et les moyens de pouvoir habiter, travailler, vivre confortablement.
Les enfants, contrairement à la première vague, sont à la maison. Leur jeune âge leur permet d’aller à l’école, dieu merci. Il en est tout autrement pour les étudiants, comme ceux de la première année de la section Office Management. Je leur ai donné, ce dernier semestre, un cours d’organisation d’entreprise et cette expérience s’entremêle avec mes textes.
Je regrette évidemment les câlins, les amis, la famille, les restaurants ou les bistrots, la vie spontanée. Les nouvelles perspectives sont là. Dès à présent il y a de l’espoir. Tout cela nous aide à persister. Tous ensemble.

Bienvenue et bonne lecture.
Consultez ce site web ou feuilletez le livre ‘Les héros d’aujourd’hui. Mon récit du covid-19 comme CE0 de la Clinique Saint-Jean’ si vous désirez lire ce qui précède. Vous y trouverez – parmi les textes – de vraies perles artistiques de Katelijne, ma sœur.

Commandez ce livre tout simplement via ce formulaire. Il vous sera envoyé après paiement de 20€. Les bénéfices sont entièrement au profit de la Clinique Saint-Jean dans le but de financer des projets qui contribuent à la résilience des collaborateurs et au bien-être psychosocial des patients et leurs familles. Merci pour votre soutien.

Eerbetoon aan de helden van vandaag – Hommage aux héros d’aujourd’hui

27 juni. De laatste keer dat ik op deze blog een verhaal schreef. De COVID-cijfers waren sterk gedaald; de zomer was in het land; de hoop groot dat we het virus hadden verslagen…

4 november. Hier ben ik weer. Het virus is terug – heviger dan ooit – en dat weegt op ons allen. En toch blijven onze teams in de Kliniek ervoor gaan. Vermoeid na de eerste golf, maar nog steeds weerbaar en met evenveel inzet voor onze patiënten en hun families. Meer dan ooit zijn ze voor mij de helden van vandaag.

Aan hen draag ik mijn boek op, een bundeling van de blogposts die ik in het voorjaar schreef. Net als toen worden de teksten vergezeld door tekeningen en foto’s van mijn zus Katelijne. ‘De helden van vandaag’ is een eerbetoon aan het team van Kliniek Sint-Jan, ons team. De opbrengst van het boek gaat dan ook integraal naar de Kliniek. We gebruiken het voor projecten om de weerbaarheid van medewerkers te bevorderen, evenals het psychologische welzijn van patiënten en hun families.

Ook u, beste lezer, kan ons steunen. U kan het boek hier bestellen.

Stay safe en zorg goed voor elkaar.

Le 27 juin. La dernière histoire sur ce blog. Les chiffres de l’épidémie du Covid-19 avaient significativement diminués ; l’été s’était installé ; il y avait grand espoir que nous avions vaincu le virus …

Le 4 novembre. Me voilà de retour. Tout comme le virus – plus violent qu’avant – …. Et nos équipes continuent la bataille. Bien que fatiguées après la première vague, elles restent combattives et s’investissent de la même façon pour nos patient et leurs familles. Elles sont, plus que jamais, les héros d’aujourd’hui.

C’est pourquoi je leur dédie mon livre qui est un assemblage des blogs, écrits au printemps. Les textes sont accompagnés d’illustrations et de photos de Katelijne, ma sœur.  ‘Les héros d’aujourd’hui’ est un hommage à l’équipe de la Clinique Saint-Jean, notre équipe. Le livre est mis en vente au bénéfice de la Clinique Saint-Jean dans le but de financer des projets qui contribuent à la résilience des collaborateurs et au bien-être psychosocial des patients et leurs familles.

Vous pouvez nous soutenir également, cher lecteur. Pour commander le livre, cliquez ici.

Stay safe et prenez soin les uns des autres.